Studenthåndbok

Studenthåndboken er en samling av studentenes rettigheter og ansvar, hjemlet i gjeldende lov og forskrifter.
Studenter

I nedtrekksmenyen finner du alt du må gjøre deg kjent med som student. 

Din mening teller

Si ifra!

 

 

 

Følgende tilbakemeldinger kan du innrapportere:

1. Sviktende studiekvalitet og avvik

2. Forbedringsforslag

3. Drift eller renhold

4. Noe er alvorlig

 

Bruk lenke til nettskjema her:  Si fra! ››

For å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø er vi avhengige av at du sier ifra. 

  1. Sviktende studiekvalitet og avvik kan være sviktende kvalitet på utdanningstilbudene, studieplaner, undervisning, oppfølgning, arbeidsoppdrag, praksis, vurderinger, hovedprosjekt, eksamen, læringsmiljø, infrastruktur, studentvelferd, arbeidsprosesser, prosessbeskrivelser, planverk etc. 
  2. Forbedringsforslag kan være at du har en ide til hvordan vi kan forbedre oss
  3. Drift eller renhold dekker avvik på orden, ryddighet, indre miljø, feil eller defekt utstyr, renhold
  4. Noe er alvorlig dekker kritikkverdige forhold på læringsmiljøet som mobbing, mistanke eller tilfelle av trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold som omfattes av fagskoleloven § 15.

Anonyme henvendelser kan også gjøres her, men det oppfordres til å bruke klassetillitsvalgt/studentrepresentantene hvis du synes noe er vanskelig å ta med oss direkte. Tillitsvalgt følger riktig rapporteringsvei for videre saksgang. Vi setter også pris på positive tilbakemeldinger. Vi oppfordrer at du tar det direkte med den det gjelder, eller sende en hyggelig epost til fagskolen. 

Skal du si opp din studieplass? Melde avbrudd? Her finner du informasjon om hvordan du melder deg av et studie og ditt ansvar om undersøkelse- og opplysningsplikt som student. 

Gå til informasjon om avbrudd - melding om studieavbrudd

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 4 i forskrift om opptak, studier og eksamen. Som studenten ber vi deg å sette deg inn i gjeldende krav og vilkår på denne siden.

Gå til informasjonsside for eksamen

Utgangspunktet for vurderinger om godskriving og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om godskriving eller fritak for.

 

Gå til informasjonside for godskriving og fritak

Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering. Du som student er ansvarlig for å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser, og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Reglene for fusk på eksamen gjelder også for obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Resultater av en eksamen eller andre arbeidskrav, samt godkjenning av et emne kan annulleres dersom en student tas i forsøk på eller har fusket. Studenter som tas i fusk kan bli utestengt fra Fagskolen i Viken. Utestenging kan også bety å miste retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år.

Gå til informasjonsside for fusk og plagiat

Som student har du rett på begrunnelse av karakterfastsetting.

Gå til informasjonsside for karakterbegrunnelse

 

Vilkår og rettigheter om klagebehandling og informasjon om fagskolens klageorgan er regulert i forskrift om opptak, studer og eksamen ved Fagskolen i Viken, samt Fagskoleloven. Hvis innholdet på nettsidene avviker fra innholdet i lov og forskrifter, er det kravene i sistnevnte som er gjeldende.

Gå til informasjonsside for klageadgang og rettigheter

Kravet til læringsmiljø er regulert i fagskoleloven § 15 og fagskolens styrevedtekter.

Gå til informasjonsside for læringsmiljø og studentvelferd

Flere studier krever politiattest, les her hvordan du går frem. På studiesiden vil det fremkomme om ditt studievalg krever politiattest.

Gå til side for politiattest- krav ved praksis 

 

Du kan i enkelte situasjoner søke om permisjon fra studiet. Rett til permisjon er regulert i fagskoleloven § 28.

Gå til informasjonsside for rett til permisjon

Ved enkelte helse og oppvekststudier skal det gjennomføres praksis, her vinner du informasjon om gjennomføring av praksis.

Gå til informasjonsside for praksis

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av studenter ved alle utdanninger ved Fagskolen i Viken innenfor fagområdene helse og oppvekst. Dette gjelder for samtlige eksisterende og nye utdanningstilbud, etter- og videreutdanninger. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Gå til informasjonsside for skikkethetsvurdering

Alle studenter ved Fagskolen i Viken kan bruke studentombudet.

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir deg som student råd og hjelp i saker knyttet til din egen studiesituasjon.

Gå til informasjonsside for studentombud

Studentorganet er et partipolitisk uavhengig organ. Studentorganet skal sikre at studentenes interesser blir ivaretatt. Dette kan være forhold i forbindelse med læringsmiljø, studentvelferd, studiekvalitet eller andre forhold som har betydning for studentenes hverdag.

Gå til informasjonsside for studentorgan

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen i Viken er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Studentens meninger og tilbakemeldinger er vårt viktigste kunnskapsgrunnlag. 

Gå til informasjonsside studentmedvirkning 

 

Studenter som diskuterer foran en pc

Fagskolen i Viken skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studiestedet ditt for veiledning.

Gå til informasjonsside for særskilt tilrettelegging

Krav til taushetsplikt er regulert kapittel 9 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Kravet om taushetsplikt gjelder primært for studenter ved våre utdanninger innen fagområdene helse og oppvekst. 

Gå til informasjonsside for taushetsplikt

Som student plikter du å sette deg inn i gjeldende krav og vilkår om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende i lov og forskrifter, studieplaner og de spesifikke bestemmelsene som gjelder det studietilbudet studenten følger. 

Gå til informasjonside for undersøkelses- og opplysningsplikt