Studentombud

Krav til studentombud er regulert i fagskoleloven § 14a. Kravet er også regulert i fagskolens styrevedtekter.

Alle studenter ved Fagskolen i Viken kan bruke studentombudet.

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som gir deg som student råd og hjelp i saker knyttet til din egen studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke, og har taushetsplikt. Studentombudets rolle er å påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentens rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige systemer og rutiner for veiledning og oppfølging.

Typiske henvendelser

Ingen spørsmål er for store eller for små. Studentombudet jobber med alt som har med din studiesituasjon å gjøre, og som fagskolen har ansvar for. De fleste henvendelser har tilknytning til følgende temaer:

 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Læringsmiljø
 • Diskriminering
 • Mobbing
 • Trakassering
 • Konflikter i relasjon mellom student/student eller student/ansatt (eventuelt veileder)
 • Konfidensialitet og taushetsplikt
 • Praksis
 • Skikkethet
 • Administrative spørsmål
 • Studentrettigheter generelt

Et studentombud kan ikke...

 • avgjøre saker
 • være en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet eller avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer  
 • instruere ansatte, enheter eller beslutningsorganer  
 • fungere som studentens advokat, eller ta parti i en pågående konflikt