Eksamen

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 4 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Studenten bes sette seg inn i gjeldende krav og vilkår i denne, samt lokale retningslinjer for eksamen.
Eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Et emne skal kun lede frem til én (1) karakter. Eksamen er en av flere vurderingsformer som benyttes i noen emner. Dersom det er eksamen i emnet, inngår resultatet av eksamen som en % andel i sluttvurderingen i de aller fleste emnene. (gjelder fra oppstart høsten 2024) Vektingsordning og de ulike vurderingsordningene fremkommer i studieplan eller fremdriftsplan som blir tilgjengelig ved studiestart. 

I noen emner er eksamenskarakteren tellende for hele sluttvurderingen og fremkommer på vitnemålet. Mer informasjon om vurderingsordningene finnes i den respektive studieplan.

Som hovedregel må alle obligatoriske arbeidskrav i emnet være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. 

For de utdanninger der obligatorisk oppmøte stilles som krav, vil studenten miste rett til sluttvurdering i emnet dersom fraværsgrensen er oversteget.

Dersom en student har påklaget et vedtak om ikke bestått arbeidskrav, kan studenten velge å gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. Dersom studenten ikke får medhold i sin klage, blir eksamen annullert.

Studenter som er tatt opp til et studieprogram blir automatisk oppmeldt til eksamen i de emnene der dette er aktuelt.
 

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Oppmeldingsfristen for å melde seg til eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret.

For modulbasert utdanning kan studentene melde seg opp til konteeksamen fortløpende, men senest 14 dager før eksamen.

For oppmelding til konteksamen, forbedringseksamen eller utsatt eksamen må du fylle ut dette skjema:

Søknadsskjema

En student som på grunn av sykdom eller annen vektig grunn ikke kan møte til eksamen, må umiddelbart gi fagskolen beskjed.

Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær ved eksamen skal leveres til fagskolen innen to dager etter at eksamen ble påbegynt.

Ved gyldig fravær av ordinæreksamen, vil neste gjennomførte eksamen telles som første forsøk.

Ved muntlig eksamen eller vurdering av praktiske ferdigheter

Frist: Studenten må be om begrunnelse rett etter høringen, altså på stedet.

Karakteren kan ikke påklages.

 

Ved skriftlig eksamen

Hvis karakteren kunngjøres elektronisk i Wiseflow, skal studenten be om elektronisk karakterbegrunnelse i Wiseflow.

Frist:  1 uke etter at karakteren er kunngjort

Hvis karakteren er kunngjort på en annen måte enn elektronisk, ved feks fysisk oppmøte på skolen for å få vite karakteren eller via brev, kan studenten be om karakterbegrunnelse ved å henvende seg til eksamenskontor ved studiestedet.

Frist: 1 uke etter at studenten har blitt kjent med karakteren, og innen 3 uker etter at karakteren ble kunngjort fra skolen.

Karakteren kan påklages og du bør be om begrunnelsen før du retter klage på karakter.

Du kan lese mer om klagerettigheter under punkt 8. Karakterbegrunnelse - rett til begrunnelse på karakter.

Eksamenssted er som hovedregel lokaler tilknyttet studiestedet studenten tilhører, eller der undervisningen gjennomføres.

Ved særlige tilfeller, kan fagskolen gi studenten dispensasjon til å ta eksamen ved annet eksternt eksamenssted.

Særlige tilfeller kan være:

  • Helsemessige årsaker hos studenten dokumentert av lege, eller annen behandler.
  • Helsemessige årsaker hos barn eller nære pårørende dokumentert av lege eller annen behandler.
  • Graviditet (for student, eller studentens partner) dokumentert av lege.
  • Andre tungtveiende grunner vurderes fra tilfelle til tilfelle.
  • Økonomiske årsaker som arbeid, eller lang reisevei regnes ikke som et særlig tilfelle.

Søknad om dispensasjon, sendes til eksamensadministrasjon ved det aktuelle studiestedet, skjema senest en måned før eksamen.

Dersom søknaden innvilges, kontakter studenten aktuelt sted for eksamensgjennomføring og inngår avtale med eksternt studiested. Avtalen fylles ut i skjema.

Studenten ilegges en avgift som dekker eventuelle merkostnader. Studenten må selv inngå avtale med det eksterne eksamensstedet.

Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte Fagskolen i Viken som eksamenslokale, kan søke om å avlegge eksamen ved Fagskolen i Viken. Dersom dette innvilges, skal det i henhold til gjeldende satser betales et gebyr per eksamen per student, samt eventuell godtgjørelse for eksamensvakt.
 

Skjemaer;

STØT1.3S01 Søknad for dispensasjon eksamen ved annet studiested

STØT1.3S02 Avtale mellom student og annet eksamenssted

STØT1.3S03 Avtale mellom student fra andre utdanningsinstitusjoner og Fagskolen i Viken