Godskriving og fritak

Du kan søke om godskriving og fritak. Her finnner du informajon hvordan du går frem.

Utgangspunktet for vurderinger om godskriving og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om godskriving eller fritak for.

Utgangspunktet for vurderinger om godskriving og fritak er;

a) læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet

b) samme antall studiepoeng eller minst tilsvarende

c) andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for aktuelle emner

d) den kompetanse det søkes om godskriving eller fritak for.

Slik søker du

Søknad om godkjenning av godskriving eller fritak må framsettes skriftlig til studiestedet innen en måned etter oppstart av emnet og må inneholde nødvendig dokumentasjon. 

Du søker om godskriving og fritak i Visma inShool.

Lenke til Visma InSchool (Pålogging)

Lenke til Visma InSchool ( opplæringsmateriell)

Fritak

Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Fritak skal bygge på en faglig vurdering av fagskolen. Fritak på bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning. 

En student kan søke fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. En student kan få fritak for beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning/utdanning med samme antall studiepoeng eller minst tilsvarende på samme nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes fritak for. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.

Godskriving

En student kan godskrives beståtte emner fra annen godkjent, men ikke fullført fagskoleutdanning med samme antall studiepoeng eller minst tilsvarende på samme nivå i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om godskriving for. Godskriving kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.

Dokumentasjon sendes til fagskolen med rett kopi.
 

Dette er gis ikke fritak for

Det gis ikke fritak for praksis, emnet hovedprosjekt og underliggende temaer i emnene. 
 

Vedtak og klagerettigheter

Det er fagskolen som fatter vedtak om godskriving og fritak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages med en frist på 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til vedkommende søker

Vitnemål

For at fagskolen skal utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget være avlagt ved fagskolen. Ved godskriving mellom fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom skolene.

Søknadsfrist

I § 3-5, sjette ledd i forskriften vår, står det: Søknad om godkjenning av godskriving eller fritak må framsettes skriftlig til studiestedet innen en måned etter oppstart av emnet og må inneholde nødvendig dokumentasjon.