Slik søker du

Studenter

Henvendelser til Fagskolen i Viken

For spørsmål og veiledning knyttet til opptak på fagskolen kan du kontakte vår studieadministrajon vikenfs@afk.no

Studieadministrasjonen kan kontaktes vedrørende:

  • Opptakskrav
  • Egen kompetanse/realkompetanse
  • Dokumentasjon til søknaden i samordna opptak
  • Søkere med utenlandsk kompetanse
  • Studieveiledning

Studieadministrasjonen kan ikke foreta en endelig vurdering av dokumenter eller opptak over e-post, dette gjøres kun når en offisiell søknad er mottatt gjennom samordna opptak. Samordna opptak for skoleåret 2024/2025 åpner 1. februar. 

Vi oppfordrer alle søkere til å gjøre seg godt kjent med studiesiden og studieplanen før de kontakter studieadministrasjonen.

Nedenfor ser du en kalender med viktige datoer:

 

Aktivitet

Start

Slutt

Innsøking hovedopptak

1.februar

15. april kl. 23.59

Saksbehandlingsperiode for fagskolen

1.februar

22. mai

Siste frist for dokumentasjon i søknad

Påminnelser vil bli sendt ut til deg som søker i søknadsperioden

 12.04.2023

Tilbud til søkere i hovedopptak

25. mai

1. juni

Åpning av ledige studieplasser

31. mai

30. september

Ingen saksbehandling av søknader(Ledige studieplasser stengt)

f.om. tirsdag 11. juli t.o.m 31.07.2023

Ledige studieplasser åpner igjen 01.08.2023

Behandling av søknader i suppleringsopptak gjenopptas

Publiseres før sommeren

 Innen 07.08.2023

Frist for søknad på ledige studieplasser

Uke 38 for Fagskolen i Viken

19.09.2023 kl 23.59

Frist for svar på ledige studieplasser

 Gjelder gjennom hele suppleringsopptaket

Innen 5 dager etter mottak av tilbud om studieplass

Praktisk informasjon for oppstart på hver enkelt utdanning

Legges ut etter 15. juni

Formell og generell oppstart er 21. august – spesifikk oppstartsdato for hver enkelt utdanning vil bli publisert

Nettsiden oppdateres løpende gjennom sommeren – følg med!

* Du kan søke på ledige studieplasser, men grunnet ferieavvikling ved Fagskolen i Viken vil ingen søknader bli behandlet denne perioden

 

Lokale opptak - Se egne søknadsfrister

Enkelte studier er ikke tilgjengelig i Samordna opptak, se aktuelle studier tilgjengelig under Lokale opptak.

Studiestart

Fagskolen starter undervisningsåret 21. august. Blir du innvilget opptak på en utdanning hos oss, vil du få detaljert informasjon om undervisningsstarten i god tid før dette.

Særskilt tilrettelegging og fritak fra emner

Har du rett på særskilt tilrettelegging ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig etter studiestart. Studieadministrasjonen vil sørge for at du får tilrettelegging for studieløpet ditt. Skolen tilbyr veiledning vedrørende tilrettelegging i forbindelse med søking eller ved opptak.

Dersom du ønsker fritak fra enkeltemner basert på tidligere erfaring/utdanning kan du søke om dette. Du må først få tilbud om plass på en ordinær utdanning før du kan søke fritak. Du må dokumentere tidligere erfaring og studieadministrasjonen må behandle og godkjenne en offisiell søknad før endelig fritak blir innvilget.

Les mer om særskilt tilrettelegging her ››

Opptakskrav

Les mer om opptakskravene under Studier eller på Samordna opptak › Fagskole - Opptakskrav og poeng.

Søkere med utenlandsk utdanning

§ 3-3-3-2.Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
(1) Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til aktuell norsk fagskoleutdanning.

(2) Søkere fra nordiske land får sin kompetanse realkompetansevurdert av skolen. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

(3) Ved opptak til fagskoleutdanning i helsefag må søkere med utenlandsk utdanning, være autorisert i Norge.

§ 3-3-4.Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning
(1)Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav.

(2) Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk, så fremt den omsøkte fagskoleutdanningen ikke tilbys på et fremmedspråk. For fagskoleutdanninger hvor det kreves generell studiekompetanse, må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i Europarådets referanserammeverk for språk. 

(3) Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:
a.    Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
b.    Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
c.    Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
d.    Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009
e.    Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter, jf. forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) med endringer 1. januar 2021 § 34, samt lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37.
(7) Ved utdanninger som stiller språkkrav til engelsk, vil disse kravene fremkomme i utdanningenes studieplan og på fagskolens nettside der dette er relevant.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Søk lån og stipend ››

Studenter med praksis

Praksis inngår i flere av fagskolens utdanninger i helse- og oppvekstfag og her stilles det spesielt krav til politiattest, taushetsplikt og skikkethet. Kravene er regulert i Fagskoleloven, samt Forskrift om opptak, studier og eksamen for Fagskolen i Viken. Du finner mer informasjon om spesifikke arbeidskrav vedr. praksis i den aktuelle studieplanen for din utdanning. Les om om politiattest, om taushetsplikt og krav skikkethet ››

Kostnader med studier ved Fagskolen i Viken

Les om kostnader som tilkommer ditt studieløp ››

Du kan klage på vedtak om opptak

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av søknaden din, har du rett til å klage.

Du har etter forvaltningsloven § 28 rett til å klage. Dette kan for eksempel være om du ønsker å klage på poengberegning eller vedtak om at du er ukvalifisert.

Du bør klage så raskt som mulig, og senest 3 uker etter at du fikk svar på opptaket. I klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Husk å merke klagen med søknadsnummeret ditt.

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Fagskolen i Viken i nettskjema ved å bruke følgende lenke:

Skjema- formell klage ››

Hva skjer etter du har klaget? 

Om du får medhold i klagen, kan du få nytt svar i senere opptak.

Om du får avslag på klagen, kan du få klagen din videresendt til 2. klageinstans, Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Klagevedtak etter 2. klageinstans er endelig og kan ikke påklages.