Slik søker du

Studenter

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Opptaket åpner 1. februar i Samordna opptak.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte studiestedet som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna opptak

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 20. april kl. 14.00. Etter 20. april kan du søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 25.mai kl.09.00. 

Lokale opptak - Se egne søknadsfrister

Enkelte studier er ikke tilgjengelig i Samordna opptak, se aktuelle studier tilgjengelig under Lokale opptak.

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller
c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Gjelder spesielt for helse- og oppvekstfagene:

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. Se eget punkt om Politiattest under, i eget avsnitt.

 *Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten og Helsetjenester til sårbare eldre er unntatt regelen om å søke politiattest.

Les mer om opptakskravene i studieplanen til det aktuelle studiet, under Studier eller på Samordna opptak › Fagskole - Opptakskrav og poeng.

Søkere med utenlandsk utdanning

§ 3-3-3-2.Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning

1) Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til aktuell norsk fagskoleutdanning.

(2) Søkere fra nordiske land får sin kompetanse realkompetansevurdert av skolen. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

(3) Ved opptak til fagskoleutdanning i helsefag må søkere med utenlandsk utdanning, være autorisert i Norge.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Søk lån og stipend ››

Studenter med praksis

Praksis inngår i flere av fagskolens utdanninger i helse- og oppvekstfag og her stilles det spesielt krav til politiattest, taushetsplikt og skikkethet. Kravene er regulert i Fagskoleloven, samt Forskrift om opptak, studier og eksamen for Fagskolen i Viken. Du finner mer informasjon om spesifikke arbeidskrav vedr. praksis i den aktuelle studieplanen for din utdanning. Les om om politiattest, om taushetsplikt og krav skikkethet ››

Kostnader med studier ved Fagskolen i Viken

Les om kostnader som tilkommer ditt studieløp ››

Særskilt tilrettelegging

Har du rett på særskilt tilrettelegging, ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig slik at vi kan sørge for at du får den hjelpen du trenger til studiet ditt.

Les mer om særskilt tilrettelegging her ››

Du kan klage på vedtak om opptak

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av søknaden din, har du rett til å klage.

Du har etter forvaltningsloven § 28 rett til å klage. Dette kan for eksempel være om du ønsker å klage på poengberegning eller vedtak om at du er ukvalifisert.

Du bør klage så raskt som mulig, og senest 3 uker etter at du fikk svar på opptaket. I klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Husk å merke klagen med søknadsnummeret ditt.

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Fagskolen i Viken i nettskjema ved å bruke følgende lenke:

Skjema- formell klage ››

Hva skjer etter du har klaget? 

Om du får medhold i klagen, kan du få nytt svar i senere opptak.

Om du får avslag på klagen, kan du få klagen din videresendt til 2. klageinstans, Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Klagevedtak etter 2. klageinstans er endelig og kan ikke påklages.