Slik søker du

​For å bli tatt opp som student ved Fagskolen i Viken må du søke om opptak gjennom Samordna opptak, eller søke opptak gjennom våre lokale søknadsskjemaer på enkelte studier. Hvordan du søker er avhengig av hvilket studium eller emne/modul du skal søke opptak til.
Studenter

Studier søkes gjennom Samordna opptak eller gjennom lokalt opptak (ulike søknadsskjemaer). Her finner du informasjon om hvordan du søker og annen informasjon som kan være nyttig for deg.

Når det er åpent for søking, vil søkeknappen på studietilbudssiden ta deg til riktig søkeportal. Til høyre finner du frem til Samordna opptak eller søknadsskjemaer for lokale opptak.

 

Henvendelser til Fagskolen i Viken

For spørsmål og veiledning knyttet til opptak på våre studier kan du kontakte vår studieadministrajon vikenfs@afk.no

Studieadministrasjonen kan kontaktes vedrørende;

  • Opptakskrav
  • Egen kompetanse/realkompetanse
  • Dokumentasjon til søknaden i samordna opptak
  • Søkere med utenlandsk kompetanse
  • Studieveiledning

Studieadministrasjonen kan ikke foreta en endelig vurdering av dokumenter eller opptak over e-post, dette gjøres kun når en offisiell søknad er mottatt gjennom samordna opptak. Samordna opptak for skoleåret 2024/2025 åpner 1. februar.

Vi oppfordrer alle søkere til å gjøre seg godt kjent med studiesiden og studieplanen før de kontakter studieadministrasjonen.

Kalender med viktige datoer:

 Hva:                                                  Når:

Samordna opptak åpner

1. februar

Søknadsfrist

 15. april

Du får svar på søknaden

25. mai

Samordna opptak legger ut ledige studieplasser

30. mai

Svarfrist på tilbud om studieplass

1. juni

Suppleringsopptak (Opptak til ledige studieplasser gjøres ukentlig over sommeren)

5. juni

Sommerferie (ingen søknadsbehandling)

08.juli - 28. juli

 

 

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av søknaden din, har du rett til å klage.

Du har etter forvaltningsloven § 28 rett til å klage. Dette kan for eksempel være om du ønsker å klage på poengberegning eller vedtak om at du er ukvalifisert.

Du bør klage så raskt som mulig, og senest 3 uker etter at du fikk svar på opptaket. I klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Husk å merke klagen med søknadsnummeret ditt.

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Fagskolen i Viken i nettskjema ved å bruke følgende lenke:

Skjema- formell klage ››

Hva skjer etter du har klaget? 

Om du får medhold i klagen, kan du få nytt svar i senere opptak.

Om du får avslag på klagen, kan du få klagen din videresendt til 2. klageinstans, Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Klagevedtak etter 2. klageinstans er endelig og kan ikke påklages.

Studenter med praksis

Praksis inngår i flere av fagskolens utdanninger i helse- og oppvekstfag og her stilles det spesielt krav til politiattest, taushetsplikt og skikkethet. Kravene er regulert i Fagskoleloven, samt Forskrift om opptak, studier og eksamen for Fagskolen i Viken. Du finner mer informasjon om spesifikke arbeidskrav vedr. praksis i den aktuelle studieplanen for din utdanning. Under informasjon om studenter i praksis kan du lese om politiattest, taushetsplikt og krav skikkethet ››
 

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Søk lån og stipend

Viktig! Bransjeprogrammer er ikke omfattet av ordningene i Statens Lånekasse

Utdanningene våre har en semesteravgift, les om disse her ››

Du må bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell.

Ved disse studiestedene er alle studenter medlem av studentsamskipnaden.

  • Studiested Fredrikstad
  • Studiested Kongsberg
  • Studiested Geilo
  • Studiested Indre Østfold

Særskilt tilrettelegging og fritak fra emner

Har du rett på særskilt tilrettelegging ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig etter studiestart. Studieadministrasjonen vil sørge for at du får tilrettelegging for studieløpet ditt. Skolen tilbyr veiledning vedrørende tilrettelegging i forbindelse med søking eller ved opptak.

Dersom du ønsker fritak fra enkeltemner basert på tidligere erfaring/utdanning kan du søke om dette. Du må først få tilbud om plass på en ordinær utdanning før du kan søke fritak. Du må dokumentere tidligere erfaring og studieadministrasjonen må behandle og godkjenne en offisiell søknad før endelig fritak blir innvilget.

Les mer om særskilt tilrettelegging her ››

Opptakskrav

Opptakskravet for det enkelte studiet står beskrevet på studietilbudsiden for studiet du ønsker å søke.

Les mer om opptakskravene under Studier eller på Samordna opptak › Fagskole - Opptakskrav og poeng.

Søkere med utenlandsk utdanning

§ 3-3-3-2.Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
(1) Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til aktuell norsk fagskoleutdanning.

(2) Søkere fra nordiske land får sin kompetanse realkompetansevurdert av skolen. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

(3) Ved opptak til fagskoleutdanning i helsefag må søkere med utenlandsk utdanning, være autorisert i Norge.

§ 3-3-4.Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning
(1)Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav.

(2) Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk, så fremt den omsøkte fagskoleutdanningen ikke tilbys på et fremmedspråk. For fagskoleutdanninger hvor det kreves generell studiekompetanse, må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i Europarådets referanserammeverk for språk. 

(3) Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:
a.    Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
b.    Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
c.    Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
d.    Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009
e.    Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter, jf. forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) med endringer 1. januar 2021 § 34, samt lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37.
(7) Ved utdanninger som stiller språkkrav til engelsk, vil disse kravene fremkomme i utdanningenes studieplan og på fagskolens nettside der dette er relevant.

Studiestart

Fagskolen starter undervisningsåret 21. august. Blir du innvilget opptak på en utdanning hos oss, vil du få detaljert informasjon om undervisningsstarten i god tid før dette.