Slik søker du

Studenter

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Opptaket åpner 1. februar i Samordna opptak.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte studiestedet som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna opptak

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 15. april. Etter 31.mai kan du søke de studiene som har ledig studieplasser. Les mer på Samordna opptak  -viktige tidsfrister.

Lokale opptak - Se egne søknadsfrister

Enkelte studier er ikke tilgjengelig i Samordna opptak, se aktuelle studier tilgjengelig under Lokale opptak.

Opptakskrav

Les mer om opptakskravene under Studier eller på Samordna opptak › Fagskole - Opptakskrav og poeng.

Søkere med utenlandsk utdanning

§ 3-3-3-2.Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning

1) Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til aktuell norsk fagskoleutdanning.

(2) Søkere fra nordiske land får sin kompetanse realkompetansevurdert av skolen. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

(3) Ved opptak til fagskoleutdanning i helsefag må søkere med utenlandsk utdanning, være autorisert i Norge.

§ 3-3-4.Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

1)Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav.

(2) Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk, så fremt den omsøkte fagskoleutdanningen ikke tilbys på et fremmedspråk. For fagskoleutdanninger hvor det kreves generell studiekompetanse, må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i Europarådets referanserammeverk for språk. For andre fagskoleutdanninger må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1 eller B2 i Europarådets referanserammeverk for språk.

(3) Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:
a.    Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
b.    Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
c.    Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
d.    Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m.       høsten 2009
e.    Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter, jf. forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) med endringer 1. januar 2021 § 34, samt lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37.


(7) Ved utdanninger som stiller språkkrav til engelsk, vil disse kravene fremkomme i utdanningenes studieplan og på fagskolens nettside der dette er relevant.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Søk lån og stipend ››

Studenter med praksis

Praksis inngår i flere av fagskolens utdanninger i helse- og oppvekstfag og her stilles det spesielt krav til politiattest, taushetsplikt og skikkethet. Kravene er regulert i Fagskoleloven, samt Forskrift om opptak, studier og eksamen for Fagskolen i Viken. Du finner mer informasjon om spesifikke arbeidskrav vedr. praksis i den aktuelle studieplanen for din utdanning. Les om om politiattest, om taushetsplikt og krav skikkethet ››

Kostnader med studier ved Fagskolen i Viken

Les om kostnader som tilkommer ditt studieløp ››

Særskilt tilrettelegging

Har du rett på særskilt tilrettelegging, ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig slik at vi kan sørge for at du får den hjelpen du trenger til studiet ditt.

Les mer om særskilt tilrettelegging her ››

Du kan klage på vedtak om opptak

Mener du at det er gjort feil i behandlingen av søknaden din, har du rett til å klage.

Du har etter forvaltningsloven § 28 rett til å klage. Dette kan for eksempel være om du ønsker å klage på poengberegning eller vedtak om at du er ukvalifisert.

Du bør klage så raskt som mulig, og senest 3 uker etter at du fikk svar på opptaket. I klagen må det komme klart frem hva du klager på, og hva du mener er gjort feil.

Husk å merke klagen med søknadsnummeret ditt.

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Fagskolen i Viken i nettskjema ved å bruke følgende lenke:

Skjema- formell klage ››

Hva skjer etter du har klaget? 

Om du får medhold i klagen, kan du få nytt svar i senere opptak.

Om du får avslag på klagen, kan du få klagen din videresendt til 2. klageinstans, Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Klagevedtak etter 2. klageinstans er endelig og kan ikke påklages.