Læringsmiljø og studentvelferd

International

Kravet til læringsmiljø er regulert i fagskoleloven § 15 og fagskolens styrevedtekter.

"Det er styret som har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Styret ved FiV skal, i samarbeid med fagskolens studentorgan og de lokale studentsamskipnadene legge forholdene til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø, samt arbeide for å bedre studentvelferden på studiestedene. "

Fagskolen har et ansvar for universell utforming med at læringsmiljøet og det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig med studentenes helse, sikkerhet og velferd. 

STUDENTVELFERD

Som student ved Fagskolen i Viken har du tilgang til en rekke velferdstilbud i tilknytning ditt studiested. Det være seg alt fra tilgang til bibliotek, kantine, studentbolig, råd & helse, barnehage, sosiale forhold og aktiviteter, parkering mv.