Studentorganet FiV

Krav til studentorgan er regulert i fagskoleloven § 14.

Fagskolen legger til rette for at det hvert år skal velges klassetillitsvalgt og vara som skal sikre studentenes rettigheter og fremme studentens synspunkter.

Organisering Studentorganet FiV

Organisasjonskart som viser Studentorganet i Fagskolen i Viken

Organisasjonsform, ansvar og mandat til fagskolens studentorgan reguleres i studentorganets egne vedtekter. 

Hva gjør studentorganet?

Studentorganet er et partipolitisk uavhengig organ. Samtlige klassetillitsvalgte ved fagskolen utgjør generalforsamlingen og er medlemmer av Studentorganet FiV, som det øverste studentdemokratiske organet ved fagskolen. Studentorganet skal sikre at studentenes interesser blir ivaretatt. Dette kan være forhold i forbindelse med læringsmiljø, studentvelferd, studiekvalitet eller andre forhold som har betydning for studentenes hverdag. Det er Studentorganet FiV (generalforsamlingen) som bestemmer vedtektene, og i løpet av skoleåret skal det minst være 1 felles samling.

Studentorganet har også eget styre som er direkte talerør mot rektor og består av totalt 6 medlemmer, henholdsvis lederen + nestlederen fra hvert lokale studentråd. Studentorganet styre er fagskolens studentrepresentanter inn i styret, lokal klagenemnd og skikkethetsnemnd ved Fagskolen i Viken.

Styret Studentorganet FiV skoleåret 2023 - 2024

Her er medlemmene i det sentrale styret for Studentorganet FiV inneværende år

Sentralt styre Studentorgan FiV

Lokale studentråd ved FiV

Ved Fagskolen i Viken har vi 3 lokale studentråd:

Rett etter skolestart skal studentene velge klasserepresentanter og en vararepresentant til studentrådet. Studentrådet, som består av samtlige klassetillitsvalgte velger et styre med minst 4 medlemmer, herav en leder + nestleder. 

Studentrådets formål er å representere, og arbeide for alle studentene ved sine studiesteder i saker som angår fagskolen, studentvelferd eller samskipnadene tilknyttet studiestedene. Studentrådet skal ellers ta opp saker som er av interesse for studenter i samarbeid med hensiktsmessige samarbeidspartnere.

Tillitsvalgt er klassenes talerør, mens studentrådets styre er talerør overfor ledelsen og kvalitetsutvalget for studentene på studiestedene. Gjennom tillitsvalgte kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse til studentrådet.. Det kan være lurt å gjennomføre klassens time et par ganger i skoleåret som går på læringsmiljø, trivsel og andre viktige saker. Studentrådet kan også arrangere sosiale sammenkomster og aktiviteter for studentene ved fagskolen.

Har du lyst å bli med på påvirke som medlem i ditt lokale studentråd?

Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle! Om dette virker interessant for deg som ny student, henvend deg til studentrepresentantene våre, evt. faglærer.