Fusk og plagiat

Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Fagskolen i Viken ser svært alvorlig på fusk.

Fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering. Du som student er ansvarlig for å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser, og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Reglene for fusk på eksamen gjelder også for obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Resultater av en eksamen eller andre arbeidskrav, samt godkjenning av et emne kan annulleres dersom en student tas i forsøk på eller har fusket. Studenter som tas i fusk kan bli utestengt fra Fagskolen i Viken. Utestenging kan også bety å miste retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år.

Fusk kan være å:

  • bruke hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen og arbeidskrav
  • utgi andres arbeid som eget
  • sitere kilder uten å benytte kildehenvisning

Hvordan unngå fusk på eksamen/gjennomføring av arbeidskrav?

Bruk kun tillatte hjelpemidler.

Noen oppgaver oppgir at alle hjelpemidler er tillatt. Med det menes alle bøker, artikler, egne og andres notater, powerpointer fra forelesninger, filmer, nettsider osv. Husk å henvise til dette underveis i besvarelsen din, gjerne mens du skriver.

Ved eksamen på skolen har du ikke lov til å spørre andre om hjelp til selve oppgaveløsningen. Er det en hjemmeeksamen, er det lov å diskutere forståelsen av oppgaven med medstudenter, men du må løse oppgaven selv og levere en selvstendig, individuell besvarelse.

Bruk av kunstig intelligens (KI).

Bruk av KI som ChatGPT vil være lovlig hjelpemiddel ved eksamener der alle hjelpemidler er tillatt, eller om det er presisert at det er et lovlig hjelpemiddel. Vær bevisst på hvordan du bruker den. Leverer du inn tekst, utregninger mm som er direkte kopiert ved bruk av KI uten å henvise til kilden, vil det bli ansett som å presentere andres arbeid som sitt eget, og dermed regnes det som fusk. 

Samarbeid der det er lovlig.

Ved gruppeeksamen er det kun lov til å samarbeide med de du er på gruppe med. Ved individuelle hjemmeeksamener er det ikke lov til å samarbeide med andre, men det er lov å diskutere forståelsen av oppgaven med andre medstudenter før du starter å løse oppgaven. Du må imidlertid levere en selvstendig og individuell besvarelse.

Bruk av egne tidligere beståtte arbeidskrav/eksamensbesvarelser.

Du kan bruke tekstutdrag fra egne tidligere arbeider i nye besvarelser, men akkurat som med andre kilder, må du henvise ved hjelp av korrekt referanseteknikk og begrense mengden direkte sitering. Du skal ikke få uttelling for det samme arbeidet flere ganger i utdanningen, så kopierer du fra eget arbeid, men mangler kildehenvisning, kan du bli tatt for selvplagiat.

Ved anonyme innleveringer med kandidatnummer kan du henvise til eget arbeid på denne måten; «Mitt eget arbeid, kilde, årstall» (eks: «Mitt eget arbeid, innlevert arbeidskrav, 2023»)

Husk kildehenvisning.

Det er viktig at du oppgir hvor du har hentet informasjonen du bruker i besvarelsen din fra. Dette gjelder når du henter materiell fra andre, eks tabeller, bilder, tekst etc, eller gjenbruker tekst du har skrevet selv. Dette gjelder både når du siterer direkte, og når du omskriver med egne ord.

Når du løser oppgaven er det viktig at du henviser til kildene med riktig teknikk: APA7th, om ikke annet er oppgitt. Kildehenvisningen skal være oppgitt slik at den som leser oppgaven skal kunne finne igjen kilden. Gjøres ikke dette kan det regnes som plagiat.

Et tips er å legge inn kilder fortløpende i besvarelsen. Slik unngår du å glemme eller ikke få tid mot slutten av eksamenstiden.

Fagskolen i Viken kjører plagiatkontroll på skriftlige eksamener.

Dette skjer dersom du blir mistenkt for fusk

Dersom det under eksamen/gjennomføring av arbeidskrav oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp, medskyldig i fusk. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. I etterkant av mistanken, vil studenten ha muligheten til å bli hørt før det fattes vedtak om eventuell annullering av vurdering og/eller utestenging. (§5-2 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken)