Studentmedvirkning

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen i Viken er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Dette gjøres på flere arenaer og på tvers av hele institusjonen. Vi har ulike metoder for innhenting av kunnskapsgrunnlag, og tilbakemeldinger fra studentene trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Din mening teller

Si ifra!

Følgende tilbakemeldinger kan du innrapportere:

1. Kvalitetsavvik

2. Sosiale eller fysiske forhold

3. Noe er alvorlig

4. Drift eller renhold

Bruk nettskjema her  Si ifra! ››

For å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø er vi avhengige av at du sier ifra. Det kan være forhold som gjelder undervisning, manglende tilbakemeldinger, kvaliteten på utdanningen, feil/mangler ved rom/utstyr, skader, ulykker, om du har opplevd mobbing, har mistanke om trakassering, diskriminering og andre kritikkverdige forhold.

Anonyme henvendelser kan også gjøres her, men det oppfordres til å bruke klassetillitsvalgt/studentrepresentantene hvis du synes noe er vanskelig å ta med oss direkte. Tillitsvalgt følger riktig rapporteringsvei for videre saksgang. Vi setter også pris på positive tilbakemeldinger. Vi oppfordrer at du tar det direkte med den det gjelder, eller sende en hyggelig epost til fagskolen. 

STUDENTORGANET

Krav til studentorgan er regulert i fagskoleloven § 14.

Fagskolen legger til rette for at det hvert år skal velges klassetillitsvalgt og vara som skal ivareta studentenes interesser og fremme studentens synspunkter. Samlet er alle klassetillitsvalgte medlemmer av fagskolens studentråd som det øverste studentdemokratiske organet ved fagskolen.

Organisasjonsform, ansvar og mandat til fagskolens studentråd reguleres i studentrådets egne vedtekter.

Studentrådets formål er å representere, og arbeide for alle studentene ved Fagskolen i Viken i saker som angår fagskolen, eller samskipnadene tilknyttet studiestedene. Studentrådet skal ellers ta opp saker som er av interesse for studenter i samarbeid med hensiktsmessige samarbeidspartnere.

Studentrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ. Har du lyst å være med å påvirke, oppfordres det til å stille til valg rett etter skolestart hver høst.