Studentmedvirkning

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen i Viken er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Dette gjøres på flere arenaer og på tvers av hele institusjonen. Vi har ulike metoder for innhenting av kunnskapsgrunnlag, og tilbakemeldinger fra studentene trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Din mening teller

Si ifra!

Følgende tilbakemeldinger kan du innrapportere:

1. Kvalitetsavvik

2. Forbedringsforslag

3. Drift eller renhold

4. Noe er alvorlig

Bruk lenke til nettskjema her:  Si fra! ››

For å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø er vi avhengige av at du sier ifra. 

  1. Sviktende studiekvalitet og avvik kan være sviktende kvalitet på utdanningstilbudene, studieplaner, undervisning, oppfølgning, arbeidsoppdrag, praksis, vurderinger, hovedprosjekt, eksamen, læringsmiljø, infrastruktur, studentvelferd, arbeidsprosesser, prosessbeskrivelser, planverk etc. 
  2. Forbedringsforslag kan være at du har en ide til hvordan vi kan forbedre oss
  3. Drift eller renhold dekker avvik på orden, ryddighet, indre miljø, feil eller defekt utstyr, renhold
  4. Noe er alvorlig dekker kritikkverdige forhold på læringsmiljøet som mobbing, mistanke eller tilfelle av trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold som omfattes av fagskoleloven § 15.

Anonyme henvendelser kan også gjøres her, men det oppfordres til å bruke klassetillitsvalgt/studentrepresentantene hvis du synes noe er vanskelig å ta med oss direkte. Tillitsvalgt følger riktig rapporteringsvei for videre saksgang. Vi setter også pris på positive tilbakemeldinger. Vi oppfordrer at du tar det direkte med den det gjelder, eller sende en hyggelig epost til fagskolen. 

Lyst å delta i våre utviklingsprosjekt?

Fagskolen i Viken er under kontinuerlig utvikling. Det opprettes nye utdanninger, vi endrer på eksisterende utdanninger, vi utvikler våre undervisnings- og velferdslokaler med høyteknologisk simulierings- og ferdighetssentre, verktøy og utstyr for å opprettholde kvalitet. Dette er viktig for å kunne tilby våre studenter de beste forutsetningene i læringsprosessen før de får utdelt vitnemål og sendes ut i yrket. 

Vi har et krav om å sikre involvering av studentene i disse prosessene, og vi søker stadig kontakt med de lokale studentrådene for å finne aktuelle studentrepresentanter som kan bidra. Under utvikling av nye utdanninger eller endring i eksisterende utdanninger trenger vi blant annet studentperspektivet i forbindelse med:

  • innholdet i emnene
  • arbeidsbelastning i utdanningen
  • læringsutbytte
  • opptakskrav
  • navn på utdanningen

 Føler du deg kallet til å delta i dette arbeidet, kontakt leder for ditt lokale studentråd og sett deg opp på listen. Innsatsen og bidraget ditt blir selvsagt godtgjort per arbeidstime. 

Krav til studentorgan er regulert i fagskoleloven § 14.

Les mer om - og bli kjent med Studentorganet FiV her >>