Studentmedvirkning

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen i Viken er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Dette gjøres på flere arenaer og på tvers av hele institusjonen. Vi har ulike metoder for innhenting av kunnskapsgrunnlag, og tilbakemeldinger fra studentene trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Din mening teller

Si ifra!

Følgende tilbakemeldinger kan du innrapportere:

1. Kvalitetsavvik

2. Forbedringsforslag

3. Drift eller renhold

4. Noe er alvorlig

Bruk lenke til nettskjema her:  Si ifra! ››

For å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø er vi avhengige av at du sier ifra. 

  1. Kvalitetsavvik kan være sviktende kvalitet på utdanningstilbudene, studieplaner, undervisning, oppfølgning, arbeidsoppdrag, praksis, vurderinger, hovedprosjekt, eksamen, læringsmiljø, infrastruktur, studentvelferd, arbeidsprosesser, prosessbeskrivelser, planverk etc. 
  2. Forbedringsforslag kan være at du har en ide til hvordan vi kan forbedre oss
  3. Drift eller renhold dekker avvik på orden, ryddighet, indre miljø, feil eller defekt utstyr, renhold
  4. Noe er alvorlig dekker kritikkverdige forhold på læringsmiljøet som mobbing, mistanke eller tilfelle av trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold som omfattes av fagskoleloven § 15.

Anonyme henvendelser kan også gjøres her, men det oppfordres til å bruke klassetillitsvalgt/studentrepresentantene hvis du synes noe er vanskelig å ta med oss direkte. Tillitsvalgt følger riktig rapporteringsvei for videre saksgang. Vi setter også pris på positive tilbakemeldinger. Vi oppfordrer at du tar det direkte med den det gjelder, eller sende en hyggelig epost til fagskolen. 

STUDENTORGANET

Krav til studentorgan er regulert i fagskoleloven § 14.

Fagskolen legger til rette for at det hvert år skal velges klassetillitsvalgt og vara som skal ivareta studentenes interesser og fremme studentens synspunkter. Samlet er alle klassetillitsvalgte medlemmer av fagskolens studentråd som det øverste studentdemokratiske organet ved fagskolen.

Organisasjonsform, ansvar og mandat til fagskolens studentråd reguleres i studentrådets egne vedtekter.

Studentrådets formål er å representere, og arbeide for alle studentene ved Fagskolen i Viken i saker som angår fagskolen, eller samskipnadene tilknyttet studiestedene. Studentrådet skal ellers ta opp saker som er av interesse for studenter i samarbeid med hensiktsmessige samarbeidspartnere.

Studentrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ. Har du lyst å være med å påvirke, oppfordres det til å stille til valg rett etter skolestart hver høst.