Klageadgang og behandling

Vilkår og rettigheter om klagebehandling og informasjon om fagskolens klageorgan er regulert i forskrift om opptak, studer og eksamen ved Fagskolen i Viken, samt lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven) § 20. Hvis innholdet på nettsidene avviker fra innholdet i lov og forskrifter, er det kravene i sistnevnte som er gjeldende.
klage

Dine rettigheter

 • Klagen skal behandles iht. krav i lov og forskrift så lenge klagen er rettet innen klagefrist. Klagefrist er oppgitt under de enkelte klageadgangene i nettskjema og ved formelle vedtak. Normalt er det senest tre (3) uker etter du ble gjort kjent med vedtaket.
 • Du har rett til å uttale deg
 • Du har rett til å benytte Studentombudet FiV, juridisk bistand, tillitsvalgt eller representanter fra Studentorganet FiV i høringsuttalelser
 • Du har rett på skriftlig vedtak per brev av klagen. I vedtaksbrev skal det oppgis klagerettigheter.
 • Du har rett til å fullføre eksamen i et emne hvis du har en pågående klagesak om karakterfastsetting av samme emne. Hvis du ikke får medhold i klagen, annulleres eksamensresultatet
   

NB! Klage på karakter kan være til gunst eller ugunst for klager.

Du må bruke følgende skjema for å rette klage til skolen:

Klageadgang Fagskolen i Viken 
 

For at klagen skal kunne behandles etter krav i lov og forskrift, må du rette en formell klage til Fagskolen i Viken i nettskjema ved å bruke følgende QR kode eller lenke til skjemaet på høyre siden:

QR kode formell klage FiV
QR kode formell klage FiV

Dette er vedtak du kan klage på:

 1. Opptak
 2. Godskriving og fritak
 3. Emnekarakter
 4. Formelle feil ved eksamen, tester og lignende
 5. Eksamenskarakter
 6. Annullering
 7. Særskilt tilrettelegging
 8. Utestengning og bortvisning
 9. Skikkethet
 10. Politiattest
 11. Andre enkeltvedtak

Var det ingen av kategoriene over som passet? Da kan det være at du ønsker å rette en tilbakemelding på sviktende rutiner, kvalitet eller har et godt forslag til forbedring. Bruk nettskjema Si ifra! hvis du ønsker å gi oss en tilbakemelding.

Krav om rett til begrunnelse og klage over karakterfastsetting ved eksamen er regulert i fagskoleloven § 22

En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.

 • Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet.
 • Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort.
 • Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Har du tatt eksamen i Wiseflow, skal du rette behov for karakterbegrunnelse i Wiseflow.


For alle andre, benyttes følgende skjema:

Skjema for karakterbegrunnelse

Begrunnelsen skal gis av fagskolen innen to uker etter at studenten har bedt om den. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om det og samtidig få vite når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.

Minner om at fagskolen har stengt i fellesferien, og at karakterbegrunnelser for eksamener og avsluttende emner i mai/juni må påventes behandlet først etter sommerferien.

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal studentene ha tilgang til dem etter at karakteren er fastsatt.

Skriftlig eksamen 

En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Det skal da gjennomføres en ny sensur. Ved den nye sensuren skal sensorene ikke få kjennskap til den opprinnelige karakteren, sensors begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Hvis studenten har bedt om begrunnelse for eller klaget over formelle feil, løper klagefristen fra studenten har fått begrunnelsen, eller til klagen på formelle feil er endelig avgjort. Hvis det brukes en løpende vurdering med karakter, kan fagskolen bestemme om studenten skal kunne klage etter hver enkelt vurdering, eller først når resultatet er kunngjort.

Muntlig- og sammensatt eksamen/høring/prestasjon 

En student kan ikke klage på en bedømmelse av en muntlig prestasjon, en vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve.
En student kan ikke klage på karakterfastsettingen etter en ny sensur.

Studenten kan først fremsette klage når resultatet fra emnevurdering eller eksamen er kunngjort.

 

Krav til klageorganer er regulert i fagskoleloven § 20

 

Førsteinstansene

Førsteinstanser er den personen/ avdeling/ gruppe som har fattet det enkeltvedtaket det klages på. Det kan være en beslutning om bortvisning eller karakterfastsetting. Alle klager skal normalt sett behandles av førsteinstansene først. Her har instansen anledning til å endre mening på bakgrunn av klagegrunnlaget som du fremsetter i klagen. Hvis klagen likevel ikke får medhold, skal klagen automatisk sendes videre til klageinstansene (oppgitt nedenfor). Dette gjelder alle klager som ikke får medhold, med unntak av eksamenskarakter. Her gjelder alltid ny sensur.

Eksempler på interne førsteinstanser ved Fagskolen i Viken:

 • Opptakskontor 
 • Eksamensansvarlig
 • Utdanningsleder /avdelingsleder
 • Styret*

Fagskolens interne førsteinstanser fatter enkeltvedtak etter § 8 Godskriving og fritak, § 15 Særskilt tilrettelegging, § 16 Opptak, §§ 21-22 Emnekarakter og § 20 Andre enkeltvedtak.

*Styret ved Fagskolen i Viken fatter enkeltvedtak etter §16a Fusk og plagiering, § 24 Annullering, § 25 Utestenging og bortvisning, § 26 Skikkethet og § 27 Politiattest. Klager etter disse enkeltvedtakene skal ikke behandles av andre organer ved fagskolen.

Klageinstansene

Vedtak etter klageinstansen er endelig og kan ikke påklages

1a. Sensor

 • er eneste instans på eksamenskarakter, og foretar ny sensur.

1b. Lokal klagenemnd ved Fagskolen i Viken

 • er klageinstans og behandler klager som ikke har fått medhold av førsteinstansene på på enkeltvedtak etter § 8 Godskriving og fritak, § 15 Særskilt tilrettelegging, §§ 21-22 Emnekarakter og § 20 Andre enkeltvedtak.

2. Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

 • er klageinstans og behandler klager som ikke har fått medhold av førsteinstansene på enkeltvedtak etter § 16 Opptak, § 16a Fusk og plagiering, § 24 Annullering, § 25 Utestenging og bortvisning, § 26 Skikkethet og § 27 Politiattest.

Lenke til hjemmeside Nasjonal klagenemnd