Undersøkelses- og opplysningsplikt

Studenten plikter å sette seg inn i gjeldende krav og vilkår om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende i lov og forskrifter, studieplaner og de spesifikke bestemmelsene som gjelder det studietilbudet studenten følger. Kravene nedenfor er regulert i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken, § 2-2 Studentens undersøkelses- og opplysningsplikt
Undersøke

Navn og adresseendringer

Studenten plikter skriftlig å underrette fagskolen om navne- og adresseendringer. Navneendring må dokumenteres. All post fra fagskolen blir sendt til digital postkasse. Dersom studenten har reservert seg mot digital post, sendes posten til studentens folkeregistrerte adresse. Unnlatt oppdatering av adresse og telefonnummer innebærer at studenten må bære risikoen for at underretninger fra fagskolen ikke mottas, eller ikke mottas i tide.

Informasjon fra fagskolen

Studenten skal til enhver tid holde seg orientert om meldinger og bestemmelser som blir gitt fra fagskolen. De vanligste informasjonskanalene er studiestedets læringsplattform, e-post og fagskolens hjemmeside, dette i tillegg til all informasjon formidlet i klasserom, både stedbasert og nettbasert. 

Læringsplattform og studentens egen skole-epost.

Alle studenter ved Fagskolen i Viken har tilgang til-, og må bruke skolens læringsplattform, samt egen skole-epostadresse som bl.a. benyttes til viktig studentinformasjon fra fagskolen. Studenter som velger å videresende e-posten til en annen adresse enn skole-epostadressen, plikter selv å sørge for at e-post kan bli mottatt av denne e-postadressen, og må selv bære risikoen for at underretning fra Fagskolen i Viken eventuelt ikke mottas

Skriftlig samtykke - kopiering

Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører fagskolen, eventuelt fra de(n) fagskolen har avtale med, må ikke forekomme uten skriftlig samtykke fra fagskolen.

Kritikkverdige forhold

Studenten plikter å varsle om kritikkverdige forhold i henhold til krav om læringsmiljø, jf. § 15 i fagskoleloven. Informasjon om slik varsling er tilgjengelig i fagskolens læringsplattform