Nettstudier

Trenger du fleksibilitet i dine studier? Er du i full jobb og/eller har andre forpliktelser men ønsker studere og øke din kompetanse? Da kan nettstudier være løsningen for deg.
Nettstudier

Studietilbud på nett

Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier. Studieopplegget fagskolen benytter, gjør at alle kan øke sin kompetanse uavhengig av geografisk bosted. Denne friheten krever selvkontroll, disiplin og systematikk. Man må være interessert i, og ha mulighet til å sette av tid til å gjennomføre utdanning. Ved å velge nettstudiet, kan du kombinere videreutdanning med jobb. 

Skolen benytter i hovedsak en modell kalt "omvendt undervisning" som metode for undervisning mellom samlingene. Metoden går ut på at faglærer publiserer undervisningsmateriale, for eksempel interaktive oppgaver, film eller presentasjon som studentene ser på og jobber med når det passer dem i løpet av uken.

I tillegg er det nettmøter etter en oppsatt timeplan inntil to kvelder i uken. I nettmøtene arbeides det med temaene fra lærestoffet som læreren tidligere har lagt ut, og det vil legges opp til dialog mellom lærer og student i disse møtene. På samme måte som i vanlig klasseromsundervisning kan man stille spørsmål til faglærer i nettmøtene. Nettmøtene legges i skoleåret 2021/22 innenfor tidsrommet 17.30-21.00.

Fagskolen i Viken tilbyr de fleste studieretninger som nettstudier med/uten med samlinger. Les mer om nettstudier med samlinger under.
 

Ved de fleste av Fagskolen i Vikens studieprogram på nett gjennomføres det hvert studieår et antall samlinger på skolen på tilhørende campus i tillegg til nettundervisning. Til samlingene utarbeides det en tradisjonell timeplan for studier på dagtid som legges ut i god tid før samling. Tidspunkter for samlinger publiseres i forkant av hvert skoleår.
Som nettstudent på samlings baserte studieprogram vil du også være ansvarlig for å organisere, planlegge og dekke utgifter i forbindelse med reise, kost og losji ved samlingsuker. 
Merk, det er ikke nettundervisning under samlingsukene. 

Første samling på nettbasert deltidsstudium benyttes i stor grad til opplæring i bruken av IKT-verktøy, lærings- og konferanseplattform som er nødvendig å beherske som nettstudent. I tillegg får faglærerne tid til å gjøre studentene kjent med fagene. Resten av samlingene på nettbasert deltidsstudium blir benyttet til gruppearbeid, prosjekter, forelesning, ekskursjoner og arbeid med noen obligatoriske arbeidskrav. Samlingene benyttes til de obligatoriske arbeidskravene som forutsetter bruk av teknisk avansert utstyr i skolens laboratorier.

Eksamen legges normalt utenfor samlinger.

Det stilles samme forventninger til total arbeidsmengde i løpet av studiet til studenter som følger nettbasert deltidsstudium som til heltidsstudentene. Siden våre nettstudier har halv studieprogresjon sammenlignet med fulltidsstudier, må en nettstudent beregne å bruke ca 900 timer på studiene per studieår, gjennomsnittlig ca 20 timer i uken.

Et nettstudium på 120sp studeres som regel over 4år og omtales ofte som et deltidsstudium. Les mer om forskjellene ved nettstudier, deltidsstudier og nettstudier med samling under. 

Læringsplattform 

Fagskolen i Viken benytter en elektronisk læringsplattform, fra skoleåret 2020/21 bruker vi Microsoft Teams som læringsplattform. På læringsplattformen organiserer og tilrettelegger læreren lærestoff, slik at det blir gjort tilgjengelig for studentene. Alle arbeidskrav, slik som prøver, innleveringer, gruppearbeider og prosjektarbeider organiseres med tidsfrister og purringsmuligheter på ikke innleverte arbeidskrav. Dette danner en elektronisk arbeidsmappe for den enkelte student. Lærerens bedømmelse på arbeidene lagres i forbindelse med tilbakemeldingen på arbeidskravet. De generelle arbeidsformene er like på heltid, deltid og nettbasert deltid.
Informasjon mellom skolen og aktive studenter kommer også i hovedsak via læringsplattformen.
 
Konferanseplattformen

Skolen benytter konferanseplattformen ZOOM til nettmøter inntil to kvelder hver uke. I nettmøtene kan studentene treffe faglærer og få en god støtte i læringsprosessen. I konferanseplattformen har alle faglærere sine digitale rom, der det organiseres nettmøter mellom lærer og nettklasser etter en oppsatt timeplan. Når studenter og lærere kobler seg til konferansesystemet med mikrofon og kamera, har alle deltagerne toveis lyd- og bildesamband, slik at dialog blir mulig, nesten som i et vanlig klasserom.

Skolen er opptatt av studentenes mening, det avholdes derfor flere studentundersøkelser i løpet av året, samt NOKUTs studiebarometer, som er en nasjonal undersøkelse.
I tillegg til faglærere som underviser i ulike emner, har skolen en egen ansvarlig for det nettbaserte undervisningstilbudet. Ved spørsmål eller henvendelser som ikke er direkte relatert til fag, kan hun kontaktes.

Når du er aktiv student, sendes spørsmål til faglærer og ansvarlig for nettbaserte studier via Teams.

Nye søkere og studenter kan også kontakte studiekoordinator ved sitt studiested ved spørsmål.