Taushetsplikt

Krav til taushetsplikt er regulert kapittel 9 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Kravet om taushetsplikt gjelder primært for studenter ved våre utdanninger innen fagområdene helse og oppvekst. Hvis innholdet på våre nettsider avviker mot innholdet i forskriften, er det krav i sistnevnte som er gjeldende.
Taushetsplikt

Studentens taushetsplikt, jf. § 9-1 

  1. En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde.

  2. Studenter i utdanninger ved fagområdene helse- og oppvekst ved Fagskolen i Viken har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13-13e, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1, barnevernloven § 6-7, spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 og helsepersonelloven kap. 5, §§ 21-29; jf. samme lov § 3 nr. 3, opplæringsloven § 15-1, barnehageloven § 20 o.l. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende

  3. Brudd på taushetsplikt kan straffes etter straffeloven §§ 209-210. Brudd på taushetsplikt gir også anledning til utestenging fra studiet, jf. § 11-1 andre ledd.

  4. Virksomheter som mottar studenter i praksisopplæring kan kreve skriftlig erklæring om at studenten kjenner til- og vil respektere taushetsplikten som gjelder for virksomheten, jf. forvaltningsloven § 13c.

  5. All innhenting, lagring, behandling og publisering av personopplysninger i forbindelse med studentarbeid skal skje i samsvar med lov om personopplysninger 14. april 2000 nr. 31 og/eller lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 20.juni 2014 nr. 43 med forskrifter.

  6. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre ansatte og tillitsvalgte for hvem saken/forholdet må anses uvedkommende. Opplysninger som studenten iht. sitt arbeidsforhold plikter å holde sin overordnede orientert om, omfattes ikke av taushetsplikten. Det samme gjelder opplysninger som studenten etter andre lover eller rettens kjennelse er pålagt å gi.

  7. Taushetsplikten gjelder til enhver tid (også i fritid, og etter at arbeidsforholdet er opphørt)