Tilrettelegging

Fagskolen i Viken skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studiestedet ditt for veiledning.

Særskilt tilrettelegging 

Krav til særskilt tilrettelegging er regulert i fagskoleloven § 15

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Det skal legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og fagskolens ressurser. Til høyre på denne siden finner du lenke til veiledning for det studiestedet du tilhører. 

Hvordan kan vi bidra?

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativt enkel koordinering og justeringer i god dialog med faglærere, studiekoordinator/studentveileder og andre involverte.

Særskilt tilrettelegging kan gjelde for hele studieløpet eller kun ved skoleeksamen og skole-tester. Vær oppmerksom på at det må søkes innen frister som gjelder for ditt studiested. Se "HVORDAN SØKE TILRETTELEGGING" høyre side. Studenten har selv et ansvar for å melde fra til studiestedet så snart behovet melder seg.

Pensum som lydbok

Studenter som er blinde eller svaksynte kan få produsert studielitteratur fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Lydbøkene er gratis og sendes portofritt i posten eller de kan lastes ned direkte fra NLB.
Har du produksjonsrett på studielitteratur bør du kontakter høgskolen i god tid for å få oversikt over pensum. Det kan fort gå inntil 3 måneder før innmeldt litteratur er ferdig produsert.

Meld deg inn i NLB.

Behov for spesielle hjelpemidler?

Du kan søke NAV om spesielle hjelpemidler. Det kan for eksempel være spesialprogramvare, ortopedisk utstyr mv. som bidrar til en bedre studiekvalitet.

Søknad - NAV – person – hjelpemidler. 

Transport til og fra studiestedet

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

Stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV.