Skikkethetsvurdering

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av studenter ved alle utdanninger ved Fagskolen i Viken innenfor fagområdene helse og oppvekst. Dette gjelder for samtlige eksisterende og nye utdanningstilbud, etter- og videreutdanninger. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket

Krav til skikkethet er regulert i fagskoleloven § 26 og kapittel 5 i fagskoleforskriften.

Formålet med skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket.

Vurderingskriterier

En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  • studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for barn, unge og voksne i sårbare situasjoner
  • studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med faglig veiledning
  • studenten opptrer ikke i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystemer, og dette kan utgjøre en fare for liv og helse
  • studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen, eller overfor barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner.

Tvilsmelding

  • Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til skikkethetsansvarlig. Det er ikke begrensninger i hvem som kan levere inn tvilsmelding.
  • Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet, skal ikke behandles av skikkethetsansvarlig

Utestenging

På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter den lokale klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet uskikket. Studenten har krav på å få utsendt karakterutskrift, jf. fagskoleloven § 19.

  • Hvis en student som er funnet uskikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Ved kortere utestenging enn fem år kan lokal klagenemnd stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas.
  • Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved lignende utdanninger i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

En student som er dømt for forhold som innebærer at studenten må anses som uskikket til å delta i arbeid med bestemte grupper mennesker, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning. Studenten kan bare utestenges dersom praksisopplæring eller klinisk undervisning må regnes som uforsvarlig på grunn av kontakten studenten da får med mennesker.

Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd, eller i regler om krav til politiattester som nevnt i annet ledd, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger eller saken er henlagt. Studenten kan bare utestenges dersom praksisopplæring eller klinisk undervisning må regnes som uforsvarlig på grunn av kontakten studenten da får med mennesker.

Styret avgjør om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Vedtak om utestenging etter denne bestemmelsen kan påklages til det nasjonale klageorganet for fagskoleutdanning.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandling ved utestenging på grunn av straffbare forhold.