Helsetjenester til sårbare eldre

I dette studiet får helsefagarbeidere dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen gjennom emner som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv.

 

Befolkningen eldes i et økende tempo, og særlig vil antall eldre over 80 år øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor et stort behov for gode helsetjenester til eldre på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Eldre er en sammensatt pasient- og brukergruppe og det krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse for å møte behovene til eldre pasienter med flere og sammensatte helseutfordringer og for å skape mer helhetlige tjenester.

 

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen, og går over to år. Nettundervisningen vil foregå på kveldstid. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hvert emne gir 10 studiepoeng. 

 • Emne 1: Pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • Emne 2: Den geriatriske pasient
 • Emne 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Emne 4: Psykiske lidelser og rusavhengighet
 • Emnel 5: Akutte tilstander og skader hos eldre
 • Emne 6: Palliasjon
   

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkelt emner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansefaget
 • Helsearbeiderfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Tilleggsinformasjon

Undervisning: Studiet har 80% tilstedeværelse i hvert emne. Dette gjelder fysiske samlinger på skolen. 

Der studenten overskrider fraværsgrensen på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.