Kirurgisk virksomhet

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Dette studiet gir økt kompetanse innen smittevern, kirurgiske instrumenter, sårpleie og det kirurgiske pasientforløpet. Studiet er utviklet for fremtidens helsenorge!
Søk her!

 

En sammensatt pasient- og brukergruppe, rask omstillingstakt, sterke krav til effektivitet og prioritering og mer kvalitetsbevisste pasienter og pårørende stiller store krav til helsefagarbeiderens utviklings- og endringskompetanse. Studiet vil gi kompetanse som omfatter praktisk pleie- og omsorg til kirurgiske pasienter, håndtering av kirurgiske instrumenter på avdelingsnivå, sår og sårpleie.

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet må være pliktoppfyllende, pålitelig og nøyaktig. Det krever evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper, men også  å kunne jobbe selvstendig. Videre er det viktig å kunne prioritere arbeidssoppgaver, å være fleksibel og ha god arbeidskapasitet.

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger av tre dager pr. semester. De ukene det ikke er samlinger er det nettundervisning en fast dag i uken. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg inneholder studiet emne praksis som skal gjennomføres på relevant praksisplass. Praksis kan gjennomføres som ordinær praksis, hvor Fagskolen i Viken fremskaffer praksisplass eller som praksis på egen arbeidsplass dersom arbeidsoppgavene er relevante for videreutdannelsen.

Neste oppstart: Høst 2024

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet har et omfang av 60 studiepoeng og består av understående emner

  • Praktisk smittevern og mikrobiologi
  • Kirurgiske instrumenter, sår og sårbehandling
  • Det kirurgiske pasientforløpet
  • Praksis (6 uker x2 andre studieår, høst og vår)
  • Hovedoppgave

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen spesialist- og kommunehelsetjenesten innen det kirurgiske pasientforløpet, sterilforsyning og varelogistikk til operasjonsvirksomhet i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis.

 

Informasjon med forbehold om endringer.
 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev og autorisasjon innen helsearbeiderfaget, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Dette studiet krever politiattest. Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Godkjente fagbrev

  • Helsearbeiderfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Tilleggsinfo

Undervisning: Studiet har 80% tilstedeværelse i hvert emne. Dette gjelder fysiske samlinger på skolen. 

Der studenten overskrider fraværsgrensen på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått

Praksis har egne retningslinjer for obligatorisk tilstedeværelsestid. Denne informasjonen finner du i studieplanen.