Avansert prehospital kompetanse

Nyhet for ambulansefagarbeidere! Dette studiet er unikt fordi det gir 90 studiepoeng, som er på utdanningsnivå 5.2 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).   
Søk her!

Avansert prehospital kompetanse er en ny høyere yrkesfaglig utdanning for ambulansefagarbeidere som arbeider innen prehospitale tjenester. Studiet er unikt fordi det gir 90 studiepoeng og læringsutbyttebeskrivelsene til dette studiet tilsvarer nivå 5.2 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).   

Utdanningen er utviklet i samarbeid med Vestre Viken HF, Prehospital klinikk Sykehuset Vestfold, Prehospitale tjenester Sykehuset Telemark HF og Fagskolen i Viken.  

Fagskoleutdanningen vil medvirke til å videreutdanne ambulansearbeidere med økt kompetanse innen anatomi/ fysiologi, legemiddelhåndtering, helserett, etikk, kommunikasjon, samarbeid, vurdering, kartlegging og operativt arbeid som koordinering og prioritering av tjenesten på skadested. 

Emnene bygger på hverandre og gir en faglig progresjon med økende krav til forståelse og kompetanse av yrkesutøvelsen innen ambulansetjenesten og det prehospitale arbeidet. Utdanningen avsluttes med emne 9 som er en hovedoppgave. Hovedoppgaven utgjør avsluttende eksamen for studiet og vil ha fokus på de fagspesifikke emnene i utdanningen.  
 

Oppbygging og arbeidsformer  

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger av tre dager pr. semester. De ukene det ikke er samlinger er det nettundervisning en fast dag i uken. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet har et omfang på 90 studiepoeng og består av understående emner 

  • Emne 1: Anatomi og fysiologi 
  • Emne 2: Farmakologi og medikamentregning 
  • Emne 3: Helserett og etikk 
  • Emne 4: Akuttmedisinske tilstander hos eldre  
  • Emne 5: Psykiske lidelser og ruslidelser 
  • Emne 6: Fødsler, nyfødte og akutt syke barn  
  • Emne 7: Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon 
  • Emne 8: Ambulanseoperativ ledelse  
  • Emne 9: Hovedoppgave  

Kompetanse og jobbmuligheter  

Fagskoleutdanningen vil være et viktig bidrag for å styrke yrkesgruppens faglige kompetanse slik at tjenestetilbudet er i samsvar med et stadig økende avanserte krav til ambulansetjenestens virksomhet. Utdanningen utdyper og forsterker sentrale ferdigheter og kunnskaper som ambulansepersonellet må inneha for å utføre avanserte oppgaver av både teknisk og ikke-teknisk karakter. 

Faglig kompetanseheving bidrar til at det det opprettholdes gode tjenester og bidrar til godt samspill med pasienten og samarbeidspartnere. Tilstrekkelig og riktig kompetanse vil styrkes hos ambulansefagarbeideren, og vil være med på å møte fremtidige behov (Meld.St.7 (2019-2023) Nasjonal helse – og sykehusplan).     

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav 

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider, og 
b) Søkere må minimum ha 2 års yrkeserfaring, tilsvarende 100% stilling fra ambulansetjenesten etter oppnådd autorisasjon  

Les mer om opptakskravene i studieplanen.  

Godkjente fagbrev 

  • Ambulansefaget

Studiekostnader 

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader. De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.  

Tilleggsinformasjon

Undervisning: Studiet har 80% tilstedeværelse i hvert emne. Dette gjelder fysiske samlinger på skolen. 

Der studenten overskrider fraværsgrensen på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.