Medisinsk virksomhet

Ny høyere videreutdanning innen «Medisinsk virksomhet» for helsefagarbeidere starter opp i august 2023.
Studiet kan søkes på gjennom Samordna opptak fra 1. februar. Frist for å søke er 15. april.

Nyhet!

En helsefagarbeider med videreutdanning innen medisinsk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå i behandling og oppfølging av voksne og eldre pasienter som er rammet av en medisinsk sykdomstilstand. Dette studiet gir økt kompetanse og forståelse for hvordan sykdom og behandling kan gi konsekvenser og påvirke den som er rammet av sykdom. Denne kompetansen er en viktig forutsetning for å kunne delta aktivt i behandling, iverksette tiltak og håndtere pasientsituasjoner på en faglig, trygg og verdig måte.

Medisinsk virksomhet omfatter varierte oppgaver innen behandling og praktisk pleie til syke voksne og eldre pasienter. Videreutdanningen vil gi helsefagarbeideren kunnskap og forståelse for medisinske sykdomstilstander med fokus på anatomi, fysiologi og sykdomslære. Studiet omhandler kommunikasjon og samhandling, og fokuserer på en helhetlig tilnærming. Studiet omhandler også vurderingskompetanse i møte med multisyke eldre med sammensatte utfordringer. Systematisk observasjon, kartlegging og vurdering og iverksettelse av tiltak ved tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand samt ferdighetstrening vektlegges også i studiet.

Opptakskrav

Relevant fagbrev og autorisasjon innen helsearbeiderfaget

Søkere med fullført og bestått utdanning i tråd med dette formelle opptakskravet må vedlegge autorisasjonsbevis ved søknad om opptak til studiet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrevet etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøve til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevant fagbrev

  • Helsearbeiderfaget

Oppbygning og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, simulering og ferdighetstrening, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet innebærer 5 ukers praksis med 37.5 timer/ uke. Praksis kan gjennomføres som utplassering på en annen arbeidsplass, eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass der som arbeidsoppgavene er relevante for studiet.

Studiet går over 2 år på deltid og har et omfang på 60 studiepoeng. Studiet er organisert som et nettbasert studie kombinert med fysiske samlinger.

Studiet består av 7 hovedemner:

  1. Kommunikasjon og samhandling i pasientforløpet
  2. Medisinske sykdomstilstander
  3. Geriatrisk vurderingskompetanse
  4. Systematiske observasjoner og vurderinger ved forverret helsetilstand
  5. Konsekvenser av sykdom og behandling og iverksetting av tiltak
  6. Praksis
  7. Hovedoppgave/ avsluttende eksamen 

Kompetanse og jobbmuligheter

Helsefagarbeideren med videreutdanning innen medisinsk virksomhet kan bidra på et høyere nivå på behandling, pleie og omsorg av pasienter som mottar helsetjenester fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Utdanningen vil være et viktig bidrag til å heve det faglige nivået og styrke den medisinske oppfølging av voksne og eldre syke pasienter, og sikre helhetlige, koordinerte og trygge helsetjenester til pasienter og deres pårørende. Studiet kvalifiserer for arbeid innen medisinske avdelinger på sykehus og i helseinstitusjoner som helsehus, legevakt, sykehjem og hjemmesykepleien

Har du spørsmål angående studiet?

Ta kontakt med  Anne Grete Skjelbred på telefon: 40404740 eller e-post anneskj@viken.no 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.