Studenter med praksis

Praksis inngår i flere av fagskolens utdanninger i helse- og oppvekstfag og her stilles det spesielt krav til politiattest, taushetsplikt og skikkethet. Kravene er regulert i Fagskoleloven, samt Forskrift om opptak, studier og eksamen for Fagskolen i Viken. Du finner mer informasjon om spesifikke arbeidskrav vedr. praksis i den aktuelle studieplanen for din utdanning.

Krav om politiattest

En politiattest er et krav der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning, praksisstudier eller praktisk opplæring. Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest, må dette sendes skolen innen fire uker fra du mottok tilbud om studieplass

Politiattesten kan ikke være eldre enn tre (3) måneder etter fagskolen mottar den

Les mer om hvordan du søker politiattest her. 

Krav om taushetsplikt

Alle studenter ved helse- og oppvekstutdanningene på FiV skal sette seg inn i krav om taushetsplikt, kapittel 9 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. 

Virksomheter som mottar studenter i praksisopplæring kan også kreve skriftlig erklæring om at studenten kjenner og vil respektere taushetsreglene som gjelder for virksomheten, jf. forvaltningsloven § 13c.

Krav om skikkethet

Et vitnemål for fullført og bestått fagskoleutdanning innebærer at kandidaten er vurdert som skikket for yrket.

En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  • studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for barn, unge og voksne i sårbare situasjoner
  • studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med faglig veiledning
  • studenten opptrer ikke i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystemer, og dette kan utgjøre en fare for liv og helse
  • studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen, eller overfor barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner.