Ledige studieplasser - Helsetjenester til sårbare eldre

Modulbasert fagskoleutdanning | 6 moduler på 10. studiepoeng hver - Velg modul etter eget kompetansebehov
Sårbare eldre

Søk opptak tidlig

Vi tar opp søknader fortløpende og anbefaler å søke opptak tidlig. Modulstudiet er lagt opp til at det kan fullføres ved siden av jobb og familieliv. 

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen. Undervisningen vil foregå på kveldstid over nett og ved samlinger på fagskolen. Vi vil legge til rette for fleksible løsninger for studenter som ikke har mulighet til å delta på samlinger på skolen.   

Pasientsikkerhet i helsetjenesten                         - søknadsfrist 1. august 

MODUL 1 Pasientsikkerhet i helsetjenesten | 10. studiepoeng

 • 1a) Koordinerte tjenester og helhetlige pasientforløp
 • 1b) Lovverk, juridiske rammer og etiske utfordringer
 • 1c) Pasientsikkerhet

Modul 1 omhandler pasientsikkerhet i helsetjenesten. Modulen legger vekt pasientskader, faktorer som er forbundet med økt risiko for pasientskade og tiltak for å forebygge og reduserer pasientskader. Modulen tar også for seg arbeidsmetoder og faglige tilnærminger som benyttes i helsetilbudet til eldre. Kunnskap og forståelse for hvordan styrke den eldres rolle i pasientforløpet og opplevelse av mestring er viktig for at den eldre og deres pårørende skal oppleve et trygt, helhetlig og koordinert helsetilbud.

 • Oppstart modul 1: Tirsdag 17. august 2021
 • Varighet: F.o.m uke 33 - T.o.m uke 41
 • Søknadsfrist: 1. august 2021

NB! Hver rask, denne modulen er snart fullbooket. Gi oss beskjed dersom det er stor interesse for modul 1 så vil vi se på muligheter for å sette opp en ekstra oppstart høsten 2021.

Den geriatriske pasient -  søknadsfrist 1. oktober 

MODUL 2 Den geriatriske pasient | 10. studiepoeng

 • 3a) Den geriatriske pasient
 • 3b) Helseutfordringer
 • 3c) Observasjon, vurdering og kartlegging

Modul 2 omhandler den geriatriske pasient, aldring, aldringsprosessen og den skrøpelige eldre. Modulen skal bidra til å styrke kompetansen og gi en helhetsforståelse for hvordan denne pasientgruppen er forskjellig fra andre pasientgrupper. Kunnskap og forståelse for aldringens konsekvenser for funksjonsevne, selvhjulpenhet og livskvalitet er viktige forutsetning for å kunne ivareta pasienten, iverksette tiltak og håndtere pasientsituasjoner på en verdig, trygg og sikker måte.  

 • Oppstart modul 2: Tirsdag 19. oktober 2021
 • Varighet: F.o.m uke 42 - T.o.m uke 50
 • Søknadsfrist: 1. oktober 2021

 

Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid - søknadsfrist 30. november

MODUL 3 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid | 10. studiepoeng

 • 2a) Helsefremmende kommunikasjon
 • 2b) Aktivitet og fellesskap
 • 2c) Ernæring og ernæringsutfordringer

Modul 3 omhandler helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid med fokus på aktivitet, ernæring og ernæringsbehov hos eldre. Det legges vekt på helsefremmende kommunikasjon og betydningen av å fremme egne ressurser hos den eldre. Kunnskap og forståelse for dette vil være et viktig bidrag som gir den eldre muligheten til å mestre de utfordringer som han/ hun utsettes for i dagliglivet knyttet til aktivitet, ernæring og ernæringsbehov.

 • Oppstart modul 3: Tirsdag 4. januar 2022
 • Varighet: F.o.m uke 1 - T.o.m uke 9
 • Søknadsfrist: 30. november 2021