Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

Med full barnehagedekning går de aller fleste barn under skolealder i barnehage, og antallet minioritetspråkelige barn i barnehage er tredoblet siden 2005. Med dette deltidsstudiet får du kompetanse som er sterkt etterspurt i barnehagene og du blir en verdifull ressurs for barnehagens flerspråkelige barn.

Studiet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. De skal ha gode kunnskaper og ferdigheter om barn i alderen 0-6 år og deres situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge. Barna og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett sted så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
    
2. Fem års praksis som ufaglært i barnehage med barn i alderen 0-6 år og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Oppbygging og arbeidsformer

I tillegg til én fast undervisningsdag pr uke kommer det praksis som gjennomføres over 10 uker. Skolen sørger for relevant praksisplass, men du kan også ta praksis på din egen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanning i oppvekstfag 
  2. Pedagogikk og didaktikk
  3. Arbeid med språk og flerspråkelighet i barnehagen
  4. Flerkulturell kompetanse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse som er nyttig og etterspurt innen mange typer helse- og oppveksttjenester, som f.eks barnehager, boliger og institusjoner for barn, skole, skolefritidsordning/aktivitetskole.

ffff