SEL: – Vi skal utvikle fagskolesektoren

Senter for erfaringsbasert læring (SEL) ble sparket i gang første april i 2023.
Bilde

Uka før studiestart avhold SEL «Fagskolepedagogisk førstehjelpskurs» for nye lærere. Kurset ble avholdt på Kongsberg, og totalt deltok ni lærere fra tre offentlige fagskoler. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. 

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger etter kurset, smiler senterkoordinator Helene Mallasvik. – Kursdeltakerne opplevde det som relevant og nyttig, og fikk et godt førsteinntrykk av fagskolesektoren. Det var en flott gjeng som deltok, og deres bidrag var like sentrale som opplegget vi bidro med. 

Prosjekter til beste for hele sektoren 

Senter for erfaringsbasert læring er et av to sentre i Norge som er tildelt rollen som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY). Visjonen til senteret er å være en anerkjent kapasitet på høyere yrkesfaglig utdanning, og en innovativ aktør til banebrytende og bærekraftig utvikling av en utdanningssektor som arbeidslivet etterspør. Visjonen skal nåes gjennom en rekke prosjekter rettet mot ulike områder i sektoren. 

– For tiden jobber vi langs flere akser. For det første jobber vi med å nå fagskolelærerne som vi ser på som de som våre viktigste interessenter, forteller senterleder Tommy Hvidsten.  

I tillegg til førstehjelpskurset som ble avholdt i august, skal SEL nå tilby et kurs innen hybrid læringsarbeid. Hensikten med kurset er å bidra til en fagdidaktisk utvikling slik at deltakerne kan få kompetansen som trengs, nå som en stadig større del av læringsarbeidet foregår i ulike deltidsmodeller. 

Samtidig jobber senteret med et større forskningsprosjekt der de ønsker å få frem kunnskap om utfordringer i et skoleslag i sterk vekst. Planen er å gjennomføre fokusgrupper med lærere fra en rekke fagskoler over hele landet for å høre hva de sliter med i hverdagen, hva de tenker om sektoren og utfordringene som kommer i kjølvannet av en stor vekst og utvikling. Målet er å gjennomføre og rapportere på dette i løpet av vinteren. 

Prosjekt med arbeidslivspartnere 

I tillegg til å nå ut til fagskoleansatte, jobber SEL tett med arbeidslivspartnerne Norsk hydro og Sykehuset i Østfold. Her jobbes det med prosjektet «Modulært gradsgivende fagskoleløp». Målet for prosjektet er å utforske mulighetsrommet for fleksible utdanninger som fører fram til fagskolegrader. 

– Helt konkret har vi lenge tilbudt kortere kurs og emnemoduler, som regel basert på bransjeprogrammet. Det begynner å bli en anselig mengde kandidater der ute som ønsker å kvalifisere seg til fagskolegrader, delvis basert på kurs de allerede har tatt. Status for prosjektet er at vi har laget en prototype til en studieplan for en fagskolegrad innen teknologifag, som nå er til behandling i vårt interne kvalitetsorgan, sier Tommy. 

Overgangsordninger til universiteter og høyskoler 

Senter for erfaringsbasert læring er også engasjert i arbeidet med å etablere gode overgangsordninger til universiteter og høyskoler. Tommy leder styringsgruppen til et prosjekt der Universitetet i Sørøst-Norge og Fagskolen i Vestfold og Telemark deltar. I arbeidsgruppene som skal hamre ut gode forslag til ordninger er alle de tre institusjonene representert. I første omgang skal det ses på ordninger innen fagområdene helse, teknisk og administrasjon/ledelse. 

Videre arbeid 

Nye modeller for studentmedvirkning og studentdemokrati i en virkelighet der de fleste studentene følger deltidsstudier med nett og samlinger, er noe SEL ønsker å dykke dypere inn i. Samtidig ønsker senteret å fortsette arbeidet med utvikling av hybrid didaktikk innenfor de ulike fagområdene. – Det er også viktig å få tatt initiativ ovenfor fagopplæringen og videregående skole, vi bør samhandle nærere enn det som ofte er tilfelle i dag, avslutter Tommy. 

Samtidig som det arbeides med nye prosjekter, ønsker SEL å knytte til seg et nettverk av dyktige bidragsytere fra sektoren. I tillegg til de tre halve stillingene som er tilknyttet senteret i dag, etableres Ressursgruppe – Senter for erfaringsbasert læring, på Facebook. Her inviteres ansatte i sektoren til å delta i erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Samtidig ønsker SEL å delta på sentrale konferanser i sektoren, og med dette kunne bygge ut og vedlikeholde nettverket. – Senterledelsen inviterer alle som brenner for høyere yrkesfaglig utdanning til å ta kontakt og bidra der de kan, for kvalitativ utvikling av en utdanningssektor som er viktig for norsk arbeidsliv, avslutter Tommy.