Organisering av Senter for erfaringsbasert læring

Organisering

Styringsgruppe 

Senter for Erfaringsbasert Lærings ledes av en senterleder som rapporterer til en styringsgruppe bestående av en representant for hver partner, en studentrepresentant fra FiV og en representant fra Kvalitetsutvalget ved FiV. Styringsgruppen ledes av rektor ved Fagskolen i Viken og har møter hvert kvartal. 

 

Referansegruppe 

Senteret har en referansegruppe som skal sikre representasjon og forankring i bredden av HYU sektoren. Referansegruppen skal bestå av en representant fra hver assosiert partner, og en studentrepresentant fra hver av fagskolene som er med i denne kategorien. Referansegruppen ledes av senterleder. 

 

Ledelse og drift av senteret 

Senterleder er daglig leder for bærekraftig drift av senteret og ansvarlig for planlegging, iverksetting, gjennomføring og evaluering av senterets planlagte aktiviteter og prosjekter i samarbeid med senterkoordinator og kommunikasjonsansvarlig. For å ivareta senterets integrasjon i vertsinstitusjonen og et tett grensesnitt med ledelse og driftsorganisasjonen til Fagskolen i Viken, er senterets faste ansatte i delte stillinger med Fagskolen i Viken. I tillegg skal det ved behov engasjeres ytterligere ressurser til ledelse og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter. 

Senterlederen har økonomisk ansvar for driften, personalansvar for senterets faste og midlertidig ansatte, samt redaktøransvar for senterets kommunikasjonsplattform.  

Senterkoordinator bidrar senterets administrative drift og bidra til støtte og oppfølging av økonomistyring og senterets aktiviteter og prosjekter. 

Kommunikasjonsansvarlig bidrar til utvikling og implementering av en kommunikasjonsstrategi for senteret, samt drift og forvaltning av senterets kommunikasjonskanaler