Prosessbeskrivelser

Hva er en prosessbeskrivelse?

"En arbeidsprosess er summen av de aktivitetene som skaper en kundeoppfattet verdi." En beskrivelse av denne skal sikre at myndighetskrav, "kundens" krav og fagskolens interne krav til ønsket kvalitetsnivå blir ivaretatt. 

Prosessbeskrivelser skal med andre ord fortelle hvilke ulike aktiviteter som skal utføres (verdi), hvordan vi skal utføre disse (krav) og ansvarsfordeling (kvalitetssikring) for å opprettholde ønsket kvalitetsnivå. 

Prosessbeskrivelsene er en sentral del av fagskolens planverk og disse er levende, det vil si at prosessbeskrivelsene oppdateres fortløpende for å sikre beste praksis, god kvalitet på arbeidsprosesser, samt oppdateringer ifm. endringer av krav i lov og forskrifter. 

Hvem har ansvaret for prosessbeskrivelsene?

ALLE ANSATTE: Alle ansatte har et ansvar om å melde ifra til eir om behov for endringer hvis prosessbeskrivelsene ikke stemmer overens med dagens praksis. 

EIER: Hver prosessbeskrivelse skal tildeles en eier som har ansvaret for at innholdet i beskrivelsen oppdateres forløpende iht. gjeldende praksis og krav. Eieren skal alltid revidere innholdet periodisk etter senest 3 års levetid.

REKTOR: Rektor har ansvaret for å godkjenne prosessbeskrivelser innen sitt ansvarsområde og har et overordnet ansvar for at fagskolen har et tilgjengelig og oppdatert planverk for alle ansatte. 

PROREKTOR: Prorektor/studiestedets øverste leder har ansvaret for å godkjenne prosessbeskrivelser innen sitt ansvarsområde og eventuelt lokalt planverk for studiestedet.

LOKUT FiV: Lokalt Organ for Kvalitet i Utdanningen FiV kan på vegne av rektor godkjenne prosessbeskrivelser. LOKUT har ansvaret for planverkets struktur, samt riktig lovhjemmel. LOKUT FiV skal føre tilsyn med interne arbeidsprosesser opp mot gjeldene prosessbeskrivelser etter behov. LOKUT FiV har også ansvaret for å sikre at gjeldende planverk er oppdatert.  

KVALITETSGRUPPEN: Har et ansvar for at prosessbeskrivelsene er godkjent før kunngjøring, og skal stå for kunngjøringen i kvalitetsportalen. Kvalitetsgruppen skal også sikre at ansatte har tilgang til siste revisjon, samt vedlikeholde oversikten av hele planverket til enhver tid. 

Behov for endringer/forbedringer?

  • Forslag til forbedringer/oppdateringer av innholdet rettes til eier eller ved å sende en epost til sifrafagskolen@viken.no
  • Manglende eller mangelfulle prosessbeskrivelser eller relevante vedlegg rettes til Kvalitetsgruppen eller via epost ovenfor.