Planverket ved FiV

Planverket ved fagskolen består av ulike interne prosessbeskrivelser, kontrollskjema, kravspesifikasjoner, maler og annen dokumentasjon som blant annet skal sikre etterlevelse av krav i lov og forskrifter, samt fagskolens interne krav til kvalitet som er med å bidra til måloppnåelse. Dette kalles også fagskolens planverk og/eller styringsdokumentasjon. Planverket et viktig verktøy for alle ansatte for å styre/lede de ulike arbeidsprosessene riktig, og på denne måten oppnå et ønsket kvalitetsnivå.
Prosessbeskrivelser

GJELDENDE PLANVERK i Kvalitetsportalen v/Ansatteportalen

 

Etterhvert som planverket harmoniseres og godkjennes, vil disse integreres digitalt og være tilgjengelig i Kvalitetsportalen for ansatte. Kunngjøringer av nye prosessbeskrivelser gjøres også der.

Myndighetene setter krav til kvalitet hos tilbydere av fagskoleutdanning. Disse kravene er nedfelt i lov med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Alle lovpålagte krav for fagskolen finnes tilgjengelig med siste revisjon på www.lovdata.no

Utarbeidet av Kunnskapsdepartementet:

  1. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven)
  2. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleforskriften)

Utarbeidet av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT):

  1. Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (Fagskoletilsynsforskriften)

Utarbeidet av Fagskolen i Viken:

  1. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken
  2. Prosessbeskrivelser og øvrige retningslinjer

Videre legges det føringer gjennom nasjonale planer, samt at det settes krav og forventninger fra arbeidsliv, studenter, råd og utvalg, og skoleeier (Viken Fylkeskommune). Disse krav og retningslinjer er ivaretatt i utarbeidelsen av fagskolens kvalitetssystem.