Forbedringsarbeid

Alle våre systematiske evalueringer som er beskrevet på siden Innhenting av kunnskapsgrunnlag skal være gjenstand for arbeidet med å heve kvaliteten på utdanningstilbudene våre og tjenester vi tilbyr. Disse danner det største kunnskapsgrunnlaget fra systematisk kvalitetsarbeid mot å utvikle våre utdanningstilbud. Formålet med evalueringene er blant annet:

 • å opprettholde og forbedre utdanningskvaliteten
 • å avdekke sviktende kvalitet og forbedringer
 • å være et verktøy for god kvalitetsstyring
 • virke motiverende til kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedringer

Analysene fra de enkelte evalueringene skal danne grunnlaget for å måle i hvilken grad man har oppnådd kvalitetsindikatorene og de målsetningene som er satt for utdanningskvalitet og kvalitet i eget arbeid. I tillegg skal analysene avdekke avvik og være et verktøy for å iverksette korrigerende og forebyggende tiltak. Det er også lærerens verktøy når emnet skal evalueres, planlegges og gjennomføres på nytt.

Det er styret og rektor i samarbeid med studenter og ansatte som på bakgrunn av analysene fra evalueringene utarbeider kvalitetsmål og –indikatorer for kommende skoleår. Dette gjøres ved at forslag til nye kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer fremlegges i årsrapporten og vedtas av fagskolens styre. Kvalitetsmålene skal forankres ved hele institusjon. Videre er arbeidet med å revidere studieplaner og studietilbud også et viktig og sentralt forbedringsarbeid, der vi sikrer at våre tilbud er iht. lover og forskrifter. 

 

Kvalitetsarbeidet ved fagskolen er forankret i kvalitetshjulet vist i figuren under. Kvalitetsarbeidet bygger på dette prinsippet.

Kvalitetshjul

Det jobbes kontinuerlig med forbedringer. Fagskolen må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Slik kunnskap skal fremskaffes, evalueres og dokumenteres ved hjelp av:

 1. Kvantitativ informasjon
 2. Studentenes vurdering av utdanningen og fagskolen som tilbyder
 3. Undervisningspersonalets, praksisveiledernes og sensorers vurdering
 4. Eksterne interessenters vurdering–samarbeidspartnere/yrkessektoren
 5. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten
 6. Styrets innvirkning og målsetninger
 7. Årlige revisjoner av studietilbud iht. fagskoletilsynsforskriften

Kvalitetssystemet skal være et verktøy for å sikre at utdanningen oppnår de målene som er satt for god kvalitet og bidra til kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedringstiltak.