Innhenting av kunnskapsgrunnlag

 

FiV har mange ulike system for innhenting av kunnskapsgrunnlag. Nedenfor er en opplisting av de ulike systemene vi bruker og hvem som bidrar

Statistikk og anlayser

EMNENIVÅ

SELVEVALUERINGER - Student 

EMNEEVALUERINGER - Student | Faglærer

Sensorevalueringer - Sensor

Praksisevalueringer - Student | Praksisveileder

TILBUDSNIVÅ

Revisjon av studieplaner - Utdanningsleder | Faglærer | Student | Sensor

Regelmessige team-møter for ansatte i fagmiljø  - Utdanningsleder | Faglærer | Kvalitetsleder

Fagråd og utvalg - Utdanningsleder | Faglærer | Student | Kvalitetsleder | Arbeidsliv

Plangruppe, referansegrupper og styringsgrupper - Utdanningsleder| Faglærer | Student | Arbeidsliv | LOKUT

Utviklingsdager - Ansatte

Tidligere studenter - Student

INSTITUSJONSNIVÅ

STUDIEBAROMETERET - Student

SAMARBEIDETS RESULTATER - Samarbeidspartnere fra arbeidsliv 

EVALUERINGSMØTER SAMARBEIDSAVTALER  - Utdanningsleder | Utviklingsleder | Samarbeidspartnere fra arbeidsliv

Si ifra! AVVIKSSYSTEM - Student | Ansatte

AVVIKSSYSTEM VIKEN FYLKESKOMMUNE - Ansatte

KVALITETSUTVALG - Fagleder | Faglærer | Kvalitetsleder | Studiekoordinator| Student 

INTERNE TILSYN OG REVISJONER  - PROSESSER - LOKUT | Involverte parter i aktuell prosess | Student 

 MTM UNDERSØKELSE - Ansatte

MEDARBEIDERSAMTALER - Ansatte

MEDBESTEMMELSESMØTER - Ansattrepresentanter

DIALOGMØTER STUDENTORGAN - Ledelse | Studenter

STYREMØTER - Styret

LEDERMØTER - Sentral og lokal ledelse

 

 

Å innhente empiriske data er viktig av flere grunner. Man ønsker å få innsikt i utfordringene som oppstår i organisasjonen, lete etter trender, ha grunnlag for å iverksette ulike tiltak, samt dokumentere kvalitetsarbeidet i fagskolen. Statistikk og periodiske analyser i kvalitetssystemet gir god innsikt i kunnskapsgrunnlaget. Her kan vi raskt avdekke sviktende kvalitetsprosesser og områder som er meldt inn til ansvarlige ved fagskolen. 

Periodisk datagrunnlag 

Refleksjonsnotat studenter (krav): Gjennomføringen av emnet vurderes med tanke på oppnåelse av læringsutbytte, læringsformer og studentenes egeninnsats.

Emneevalueringer studenter: Det gjennomføres ut fra fastsatte kriterier periodiske evalueringer av hvert enkelt emne. Alle emner skal evalueres minst en gang i løpet av en treårsperiode. I tillegg til en slik sluttevaluering gjennomføres det også underveisevaluering for alle emner. Underveisevalueringens form kan tilpasses emnets egenart.

Emneevaluering faglærere/emneansvarlige: Gjennomføringen av emnet vurderes med tanke på oppnåelse av læringsutbytte, læringsformer og egeninnsats.

Sensorevalueringer (krav): Ekstern sensor skal som en del av sitt sensurarbeid utarbeide en rapport med vurdering av eksamensform, eksamensoppgave vs. definert læringsutbytte og studentenes faglige nivå. 

Praksisevalueringer: Det gjennomføres ut fra fastsatte kriterier periodiske evalueringer etter avsluttende praksis. Praksisløpet skal evalueres minst en gang i løpet av en treårsperiode. Undersøkelsen er rettet mot både studenter og praksisveiledere. 

Tidligere studenter: Mot slutten av vårsemesteret ber vi tidligere studenter som har studert hos oss om å svare på spørsmål for å avdekke om tillært kompetanse har vært nyttig i arbeidslivet.

Studiebarometeret: Studiebarometeret gjennomføres i regi av NOKUT og er rettet mot studentene. I undersøkelsen stilles det spørsmål om studentenes opplevelse av studiekvaliteten.

Samarbeidets resultater (krav): Det gjennomføres ut fra fastsatte kriterier periodiske kundetilfredshetsundersøkelser til våre samarbeidspartnere som er formalisert i samarbeids- og intensjonsavtaler.

Evaluering partnerskapsavtale: Partnerskapsavtalene med FiV og samarbeidsaktører skal evalueres systematisk og periodisk for å opprettholde dialog, forventningsavklaringer og samarbeidet.