Vedlikehold kvalitetsportalen

Hensikten med kvalitetsportalen

er å gi generell informasjon om kvalitetssystemet ved FiV. Kvalitetsportalen skal gi et oversiktlig bilde av hvordan fagskolen er organisert, strukturert og hva vi gjør og hvordan vi utfører de ulike prosessene. All systemdokumentasjon/planverk er "levende", det vil si under kontinuerlig forbedring for å sikre at kvaliteten i arbeidet ved fagskolen blir ivaretatt. Kvalitetsportalen utgjør fagskolens kvalitetshåndbok digitalt. 

Ansvarlig

Det er styret v/rektor som har det overordnede ansvaret for at fagskolen har et kvalitetssystem med struktur og innhold som oppfattes som hensiktsmessig og er gjennomførbart. 

Avdeling for kvalitetsstyring og tilsyn er ansvarlig for å tilrettelegge for systematisk implementering og kontinuerlig vedlikehold av kvalitetsportalen. samt påse at fagskolen har et godt system som er forankret gjennom hele organisasjon. 

Årlig revisjon

Det skal foretas en evaluering og revisjon av kvalitetsportalen med tilhørende prosesser i juni hvert år, med forslag til styregodkjenning ved siste styremøte for skoleåret. Evalueringen tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra brukere av kvalitetsportalen og eventuelle avvik rettet mot systemet. I tillegg gjennomføres det stikkprøvekontroll for å avdekke om prosessbeskrivelsene er sammenfallende med hvordan vi i praksis utfører oppgavene. Målet for revisjonen er hensiktsmessighet og brukervennlighet.

Implementering av ny arbeidsprosess

Ved behov for nye arbeidsprosesser utarbeides det et utkast av den som har kjennskap til prosessen og eier av beskrivelsen. 

Avvikling av arbeidsprosess

Arbeidsprosesser som ikke anses som formålstjenlige rapporteres rektor med begrunnelse, eventuelt som avvik hvis det er kvalitetskritiske forhold i arbeidsprosessen. Det er rektor som har ansvaret for å endre eller avvikle en arbeidsprosess. 

Offentliggjøring av endringer i Kvalitetsportalen

Informasjon om fagskolens kvalitetsarbeid er beskrevet i fagskolens kvalitetshåndbok. Tilhørende styringsdokumentasjon skal til enhver tid være tilgjengelig i Kvalitetsportalen (krever innlogging). Endringer i kvalitetsportalen vil annonseres som en melding i kvalitetsportalens område.