Studiekvalitet

Fagskoleutdanningene hos oss har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig forståelse, som kan ta initiativ, organisere, iverksette og samarbeide med andre yrkesgrupper innenfor eget og på tvers av fagfelt. Etter gjennomført utdanning skal studenten ha lagt grunnlag for livslang læring og evne til omstilling.

For å ivareta fagskolelovens krav om at utdanningen skal være yrkesrettet og gi kompetanse som kan tas i bruk uten ytterligere generell opplæring, benytter Fagskolen i Viken i all hovedsak nasjonale planer i utarbeidelse av egne studieplaner. De nasjonale planene er utarbeidet i regi av Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO). Disse planene fokuserer på helhetlig og tverrfaglig kompetanse som er etterspurt av arbeidslivet, og de sikrer at fylkeskommunale fagskoler har enhetlige utdanninger innen samme studieretninger.

De nasjonale utvalgene samarbeider tett med yrkesfeltet for å sikre at de nasjonale planene beskriver de læringsutbyttene arbeidsfeltet etterspør.

Kvalitetsarbeidet i de enkelte utdanningstilbudene skal sikre at studentene får et best mulig læringsutbytte etter endt studium. Det innhentes blant annet informasjon og tilbakemeldinger fra studenter, faglærere, sensorer, praksisveiledere, arbeidsliv og øvrige ansatte forløpende og periodisk gjennom brukerundersøkelser, evalueringer og avvikssystem som samlet sett blir analysert på per emne, per studieretning, per fagområde og på tvers av fagområdene, altså hele institusjonen totalt sett. Resultatet av disse analysene gir oss et kunnskapsgrunnlag presentert i en årsrapport fremlagt for fagskolens styre. Kunnskapsgrunnlaget avdekker behov for forbedringstiltak, som igjen brytes ned i konkrete handlingsplaner, revidering av studieplaner, prosessbeskrivelser, årshjul etc. som berører enkelte enheter eller hele institusjon. De fleste tiltak vedrørende kvalitet på utdanningstilbudene vil være spesielt rettet mot årlige revisjoner av studieplan og revisjon av utdanningstilbud. Dette for å sikre at kunnskapsgrunnlaget som fremkommer av systematisk kvalitetsarbeid blir implementert i forbedringsarbeidet med utdanningstilbudene.

Hvis kunnskapsgrunnlaget gir behov for vesentlige endringer, kreves det en egen godkjenningsprosess via styret FiV eller NOKUT. Denne prosessen er ytterligere formalisert i egen prosessbeskrivelse og skal følges uten unntak. Fagskolen er forpliktet å sikre at utdanningene gjennomføres i henhold til lover, forskrifter og nasjonale føringer.

VURDERING AV UTDANNINGSKVALITETEN

Vurdering av den informasjonen som innhentes fra ulike nivåer i utdanningen, fagområde eller institusjonsnivå er viktig for å få en best mulig oppfatning av det kvalitetsarbeidet som foregår, som bør iverksettes og som bør avvikles. Rapporteringsmetodene beskrevet tidligere danner altså et viktig grunnlag for de ulike analysene av kvaliteten på utdanningstilbudene.

 

    1. Rapport fra emne

På emnenivå skal alle medvirkende lærere sørge for at det utarbeides en rapport etter gjennomføringen av et emne. Denne rapporten skal ta utgangspunkt i studentevalueringen, sensorevaluering der eksamen har vært gjennomført og lærerevalueringen i emnet. Rapporten er en vurdering gjort fra faglærerens ståsted og fungere som et verktøy for å korrigere og planlegge gjennomføringen av emnet kommende skoleår. Rapporten er også et verktøy for utdanningslederne, som skal vurdere utdanningskvaliteten på fagretningen og fagområde. 

 

    1. Rapport fra fagretningene

Utdanningslederne har ansvaret for at det utarbeides en rapport for vurdering av utdanningskvaliteten på hver fagretning. Grunnlaget for vurderingen er faglærerens rapport fra emnene, tilbakemeldinger fra yrkesfeltet og tidligere studenter. Denne rapporten skal oppsummere de evalueringer som er gjort på fagretningsnivå og være et verktøy for ledelsen til å avdekke investeringsbehov, kompetanseheving og oppnåelse av de kvalitetsmål som er satt. Rapporten inngår i grunnlaget til årsrapporten.

 

    1. Årsrapport for kvalitet og drift   

Rektor har ansvaret for at det utarbeides en årsrapport for kvalitet, utvikling og drift til styret, som oppsummerer kvalitetsarbeidet ved fagskolen og spesielt mot i de enkelte utdanningene. Rapporten skal presentere pågående kvalitetsarbeid ved skolen, analysere kvalitetsindikatorene og dokumentere styrker og svakheter ved utdanningene. Her fremlegges også eventuelle forslag til nye kvalitetsmål og indikatorer som skal styrevedtas. I rapporten skal det også refereres til konkrete handlingsplaner for forbedringsarbeidet i neste periode.

Rektor har ansvaret for at korrigerende og forebyggende tiltak til kvalitetsforbedring pålegges ansvarlige med frister som gjennomfører tiltaket.

Funn i kvalitetsarbeidet skal fastsette forslag til kvalitetsmål og forbedringer og disse utarbeides i samarbeid med studenter og ansatte. Årsrapporten skal derfor inneholde en samlet handlingsplan som sikrer at tiltakene iverksettes og at forbedringene blir implementert for neste periode.

Rapporten skal på oppfordring stilles til disposisjon for NOKUT, og den gjøres tilgjengelig for studenter og ansatte i fagskolens læringsplattform.