Særskilt tilrettelegging, studiested Fredrikstad

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier.

Hvordan gå frem?

Som student har du selv et ansvar for å orientere skolen så tidlig som mulig hvis du har behov for særskilt tilrettelegging. Tilrettelegging kan omhandle studiesituasjonen, forelesningene, innlevering av arbeidskrav, fysisk tilgjengelighet eller tilrettelegging av eksamen.

Søk tilrettelegging via eget nettskjema: 

Søknad særskilt tilrettelegging FiV, Fredrikstad

Søknadsfrist til eksamen:

  • 1. november for avsluttende eksamen høstsemester
  • 1. mars for avsluttende eksamen vårsemester.

KRAV TIL SØKNADEN

Krav til søknad er at du fremlegger dokumentasjon fra fagkyndig personell (legeattest, uttalelse fra psykolog, PPT eller annen relevant informasjon). Med hensyn til GDPR, kan ikke denne dokumentasjonen lastes opp i skjemaet eller sendes på e-post. 

Dokumentasjon skal derfor leveres på følgende måter:

a)    Per brev/post til studiestedet:
Merkes med: Særskilt tilrettelegging, att: Utdanningsleder (sett inn riktig navn)
Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad
Postboks 884
1670 Kråkerøy

b)    Direkte til resepsjon i 5. etg. Merk konvolutten som ovenfor
c)    Direkte til utdanningsleder som skal fatte vedtaket. Merk konvolutten som ovenfor

Utdanningsledere vedleggene skal attesteres til:

  • Bygg, BIM og Kjemi: Heidi Gamlesanne
  • Maskin og Elkraft: Tommy Moen
  • Helse og Oppvekst: Fredrik Hæren

Utdanningsledere ved FiV, studiested Fredrikstad fatter vedtak på søknad om særskilt tilrettelegging. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. Frist for å klage er tre (3) uker fra dato vedtaket er mottatt av søkeren.