Råd og utvalg

Studentråd og studentorgan

Skolen har et studentråd som består av tillitsvalgte med vararepresentanter fra alle skolens basisgrupper/klasser. Det velges et styre for studentrådet med 5 medlemmer og en hovedrepresentant som er leder av studentrådsstyret for regionene tidligere Buskerud, Akershus og Østfold. Studentrådsleder og dens vara representerer regionen i sentralt studentorgan ved FiV, og har også hvert sitt sete i fagskolens styre. Studentrepresentantene har ulike verv etter studentorganets vedtekter. 

Kvalitetsutvalg

Skolen har opprettet kvalitetsutvalg som skal fremme kvalitet og kontinuerlig kvalitetsforbedring fra alle interne aktørers perspektiv, både lokalt og på tvers. Kvalitetsutvalget er sammensatt av studenter og ansatte ved de ulike lokasjonene. Utvalget skal ha et lokalt fokus, men bidrar med informasjons- og analyseunderlag til sentralt kvalitetsutvalg. Det sentrale kvalitetsutvalget skal delta i helhetlig analysearbeid av data fra kvalitetsundersøkelser for hele FiV. Utvalget skal foreslå helhetlige kvalitetsforbedrende tiltak basert på data fra undersøkelser, avviksmeldinger og klagesaker, samt bidra aktivitet inn i arbeidet med utvikling av kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer. Videre skal utvalget fremme kvalitetssaker til ledelse og styret. 

Fagråd

-

Medbestemmelsesarena

-

AMU

Skolens målsetting er å sikre et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte. Det skal også bidra til et forsvarlig fysisk og psykososialt lærings- og arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten og skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. I AMU sitter representanter for både arbeidsgiver og arbeidstakere. I de saker som involverer studenter er også representant fra studentene ved hovedtillitsvalgt representert.

Lokal Klagenemnd

Styret har opprettet en klagenemnd som skal behandle klager over aktuelle enkeltvedtak som styret selv ikke behandler. Klagenemnden består av fem medlemmer med personlig vara. Leder og personlig vara skal oppfylle de lovbestemte kravene for lagdommere. I tillegg er det to representanter fra studentene og to representanter fra styret. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller dens vara og to andre medlemmer er tilstede.

Nasjonal Klagenemd for fagskoleutdanning (fagskoleklagenemnda)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nasjonal klagenemd med hjemmel i fagskoleloven og forskrift om fagskoleutdanning. Dette er en rett klageinstans for avgjørelser som fagskolene fatter med hjemmel i fagskoleloven §20- §27, og skal behandle klager over enkeltvedtak som gjelder annullering av eksamen m.m., utestengning, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Dersom studenten påklager et vedtak fattet av fagskolen, og fagskolen ikke finner grunnlag for å omgjøre det, skal saken snarest oversendes til fagskoleklagenemnda.

Skikkethetsnemnd

En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket. I utdanninger hvor dette er relevant, gjøres det en kontinuerlig skikkethetsvurdering av samtlige studenter. Det er skikkethetsansvarlig som gjør en fortløpende vurdering og eventuelt gir innstilling til skikkethetsnemnden for videre saksbehandling. Skikkethetsnemnden består av 8 personer med følgende bakgrunn;

  1. En faglig leder eller tilsvarende funksjon
  2. To faglærere
  3. To representanter fra praksisfeltet
  4. To studentrepresentanter
  5. En ekstern representant med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap

Skikkethetsnemnd vurderer om studenten er skikket eller ikke basert på innstilling fra skikkethetsansvarlig og samtaler med studenten hvis nødvendig. Skikkethetsnemnden gir innstilling til klagenemnd for vedtak.