Varmtvann fra Klemetsrud, til glede og besvær

Prosjektgruppen har som avsluttende del av utdanningen innen prosessteknikk skrevet hovedoppgave om forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere temperatur på avløpsvannet som går fra anlegget til det kommunale avløpsnettet.

 

Hafslund Oslo Celsio AS (heretter kalt Celsio) leverer i dag fjernvarmevann til store deler av Oslos befolkning, både næringsbygg og private husstander, i tillegg til å avlaste strømnettet. For å varme opp fjernvarmevannet benyttes dampkjeler med ulike energikilder (avfall, olje, gass og elektrisitet) lokalisert på flere anlegg rundt omkring i byen. Vårt prosjekt innebærer en problemstilling som befinner seg ved anlegget på Klemetsrud, hvor det er 3 avfallsforbrenningsovner som benyttes som grunnlast til fjernvarmenettet.  

I denne hovedprosjektoppgaven har gruppen undersøkt muligheten for å unngå at prosessvann med for høye temperaturer blir sluppet ut til avløp. Problemstillingen er at plastrørene (PVC) som blir brukt på avløpsnettet ikke tåler for høy temperatur, og Celsio opplever utfordringer med at noe av prosessvannet i anlegget til tider kan oppnå høye temperaturer som påvirker avløpsvannet. De fleste kommuner i Norge anbefaler å ikke overstige 45 ℃ på vann inn til avløpsrørene. Vi har derfor sett på muligheten for å sikre lavere temperatur på avløpsvannet.

 

Samarbeidspartner

Bilde

 

Hafslund Oslo Celsio AS eier og drifter Norges største fjernvarmenett og avfallsforbrenningsanlegg. Fjernvarmeanlegget bruker overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og datasentre for å forsyne 5200 boligbygg og næringsbygg med fjernvarme rundt omkring i Oslo. Vi ønsker å rette en stor takk til bedriften for å ha gitt oss tillatelse til å skrive denne hovedoppgaven. 

Hjemmeside: www.celsio.no

 

Prosjektgruppe

Sander Hole Johnsen
Sander Hole Johnsen
Holejohnsen@live.no
950 05 907
Andreas Aune Nordhagen
Andreas Aune Nordhagen
andreasnordhagen@hotmail.com
954 27 894
Jan Inge Pedersen
Jan Inge Pedersen
janped@viken.no
992 59 647