Redusert nedetid med planlagt vedlikehold

Ved å systematisk se nærmere på svakhetene i et produksjons anlegg, vill man fort kunne gjøre små endringer som vill redusere antall driftsstans og gi lengre oppetid. Lengre oppetid = reduserte kostnader, Reduserte kostnader = økt lønnsomhet. Dette hovedprosjektet omhandler forbedring av dagens vedlikehold for en av slamstrengene i avløpsanlegget til Veas AS

Prosjektbeskrivelse

Oppdragsgiver ønsket at prosjektgruppa skulle se nærmere på en av slamstrengene og dagens vedlikehold av denne. Prosjektgruppen har sammen med bedriften gått igjennom prosessen for å finne svakheter ved dagens vedlikehold. Prosjektgruppa har laget et tegningsunderlag for den gjeldende slamstrengen, samt gjort beregninger på dagens vedlikehold og kommet med forslag til forbedring av fremtidig vedlikehold.   

Samarbeidsbedrift

Veas-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. Avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 835.000 personer, blir transportert via Veas-tunnelen fra påslippspunkt i kommunene og ut til renseanlegget på Bjerkås i Asker. Veas renser også avløpsvann fra Nesodden kommune. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Veas har 101 ansatte. Ved dette prosjektet ønsker Veas å få belyst svakheter ved dagens vedlikehold.