Fjerning av sedimenter i biogassproduksjon

Denne hovedprosjekt oppgaven et samarbeid mellom IVAR IKS og en prosjektgruppe på 5 personer fra fagskolen Viken/ avd. Fredrikstad. Ved biogass anlegget til IVAR iKS på Nord-Jæren er det en del utfordringer med sedimenter i bioreaktorene ved anlegget.
I denne oppgaven skal det fokuseres på hvordan mengden sedimenter inn til biogass anlegget kan reduseres, noe som kan øke kapasiteten betraktelig, og redusere kostnadene ved drift og vedlikehold.

Prosjekgruppen

Alexander_Brynhildsen
Alexander Brynhildsen
Abrynhi@gmail.com
99 78 54 80
Linda
Linda Marie Nygård
lindamarienygard@gmail.com
47 63 91 20
Martin
Martin Flått
martin.flaatt@gmail.com
90 65 29 96
Ole-Thoma
Ole-Thomas Larsen
ole-thomas.larsen@hotmail.com
47 50 95 76
Stein
Stein Langørgen
St.lang@online.no
99 59 43 22

Prosjektbeskrivelse

IVAR IKS er et interkommunalt selskap lokalisert i Rogaland som er ansvarlige for vann, avløp og renovasjon for eierkommunene.

IVAR IKS Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) er hoved renseanlegget i regionen, og er et av de mest avanserte i landet. Daglig tas det imot avløpt fra over 300 000 innbyggere, matavfall og bløtorganisk avfall.  

I tillegg til å rense avløpsvann benyttes også slam, matavfall og bløtorganisk avfall som kommer inn på anlegget til produksjon av biogass.

Gassproduksjonen på SNJ har kapasitet til å produsere 20 -25 GWh metangass per år, og hvis gassen benyttes i strømproduksjon kan SNJ produsere strøm nok til å forsyne ca. 1200 boliger i året. 

SNJ opplever derimot kapasitets begrensninger i gass produksjonen, som følge av at det dannes sandbanker i biogassreaktorene. Som resultat av dette er 1 av 3 reaktorer ute for vedlikehold til enhver tid. Dette fører til en reduksjon i kapasitet på ca. 33% og store utgifter for tømming og rengjøring av tankene.

I denne oppgaven ønskes det å sette fokus på tiltak som kan redusere mengden av sand inn i anlegget, og ønsker konkret å utrede muligheten til å ta ut sand ved hjelp av hydrosylkoner.