Praktisk-pedagogisk innføringskurs i fagskolepedagogikk

Senter for Erfaringsbasert Læring (SEL) har utarbeidet et praktisk-pedagogisk innføringskurs i fagskolepedagogikk for nytilsatte lærere innen høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). Kurset er tenkt som et pedagogisk «førstehjelpskurs» hvor målet er å trygge lærerne i starten av sin undervisningskarriere.
SEL

Læringsutbytte

 

Kunnskaper 

 • Deltakeren har kunnskap om studentene innen HYU 

 • Deltakeren har kjennskap til noen aktuelle læringsteorier samt verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning innen HYU på ulike læringsarenaer 

Ferdigheter 

 • Deltakeren kan anvende noen verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning innen HYU 

 

Generell kompetanse 

 • Deltakeren kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning innen HYU under veiledning 

 • Deltakeren kan bygge relasjoner med studenter og samarbeide med kollegaer innen HYU 

 • Deltakeren har forståelse for etiske prinsipper innen undervisningssektoren og HYU 

Gjennomføring 

Temaene for kurset er hentet fra «den didaktiske relasjonsmodellen» og er planlagt gjennomført med følgende innhold: 

 • Grunnleggende begreper 

 • Forutsetninger for læring 

 • Rammefaktorenes påvirkning på læring 

 • Mål for læring – læringsutbyttet 

 • Læringsprosessens innhold 

 • Vurdering 

 • Læreprosessen, planlegging og gjennomføring 

 

Arbeidskrav 

 

Før kurset:  

Alle deltakere skal bringe med studieplanen og eventuelle læremidler for et tema de skal undervise i. 

Oppgave:  

I løpet av uka skal de gradvis utvikle en konkret undervisningsplan for temaet de har valgt. 

Arbeidsform: 

Individuelt, og diskusjoner i grupper. Elementene fra den didaktiske relasjonsmodellen diskuteres opp mot, og settes i sammenheng med oppgaven.