Organisering av fagskolen

Organisering FiV

Fagskolen i Viken består av 8 ulike studiesteder og har per idag omlag 140 ansatte og ca. 1800 aktive studenter. I tillegg har vi også studenter i kortere perioder som tar kurs og enkelte emner. 

Funksjoner ved fagskolen:

Rektor: 1 stk

Prorektor: 2 stk

Utdanningsledere: 7 stk

Avdelingsledere (fagskole vgs.): 4 stk

Faglærere: Ca. 110 stk

Studiekoordinatorer: 5 stk

Administrasjon: 8 stk

Prosjekt- og utvikling: 7 stk

Kvalitet- og tilsyn: 2 stk

Styret ved Fagskolen i Viken

Skoleeier oppnevner styrets medlemmer. Styret består av tretten (13) representanter. Hver representant skal ha vararepresentant. Representantene har tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene. Eier fastsetter at representanter fra nærings- og arbeidslivet skal være styres leder og nestleder og at representantene selv utpeker disse. Alle styrets medlemmer oppnevnes for fire (4) år av gangen, unntatt studentrepresentantene og deres vara som velges for ett (1) år av gangen.

Styresammensetning FiV

  • Tre (3) fra nærings- og arbeidslivet og tre vara for arbeidslivet
  • En (1) fra NHO
  • En (1) fra LO
  • En (1) fra annen organisasjon eller arbeidslivet
  • Fire (4) fra fylkestinget og fire vara fra fylkestinget (to fra posisjon og to fra opposisjon). Fylkestinget velger sine medlemmer
  • Tre (3) studenter og personlig vara (3) velges av og blant studentene
  • Tre (3) ansatte og personlig vara (3) velges av og blant de ansatte

Rektor er styrets sekretær, og har forslags- og talerett

Delegasjon

Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å utarbeide en styreinstruks.