Norges første fagskoleutdanning innen intensivpleie

Høsten 2024 åpner Fagskolen i Viken dørene for helsefagarbeidere som ønsker å spesialisere seg innen intensivpleie. Dette vil være det første fagskolestudiet i intensivpleie som tilbys for helsefagarbeidere i Norge.
Illustrasjonsfoto intesivpleie
Foto: Illustrasjonsfoto av Fagskolen i Viken. Fagslærer Elin Marie Pedersen, pasient statist Odd Ragnar Pedersen og student Mariana Dana Paslaru.

Helsepersonellkommisjonens rapport: «Tid for handling» peker på ulike utfordringer i forbindelse med drift og utvikling av helsevesenet i årene som kommer.  

I fremtiden blir det flere eldre samtidig som antall yrkesaktive ikke øker. Den demografiske utviklingen vil derfor føre til økt behov for helsehjelp, herav økt behov for overvåkning og intensivbehandling. I styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet beskrives det at mangel på intensivsykepleiere er en sentral begrensning for å kunne øke intensivkapasiteten. Det har derfor vært nødvendig å se hvordan man kan øke kompetansen hos annet tilgjengelig personell. I den forbindelse har intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes samarbeidet tett med Fagskolen i Viken for å utarbeide en videreutdanning for helsefagarbeidere i intensivpleie. Utdanningen retter seg inn mot helsefagarbeidere som ønsker å arbeide med akutt og kritisk syke pasienter. I årene fremover vil oppgavedeling stå sentralt, og utdanningen sikrer at det foreligger kompetansehevende tiltak for å møte et økt behov for medarbeidere som kan bistå i pasientbehandling av denne gruppen pasienter.  

- Helsefagarbeidere med videreutdanning i intensivpleie kan inngå som en del av teamet som skal arbeide med intensiv- og overvåkningspasienter. Medarbeidere med denne utdanningen vil dermed kunne bistå og avlaste sykepleiere med definerte oppgaver sier Linda Stenbeck Haukeland, avdelingssjef ved intensivavdelingen, Sykehuset Østfold Kalnes. 

 

Intensivpleie for helsefagarbeidere 

Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og er organisert i fire fagspesifikke emner; Etikk, kommunikasjon og samhandling, Smittevern og infeksjonsforebygging, Akutt kritisk sykdom og skade og Intensivpleie. Emnene bygger på hverandre og gir en faglig progresjon med økende krav til forståelse og kompetanse av yrkesutøvelsen innen intensivpleie. I tillegg til de fire emnene er det praksis og en avsluttende hovedoppgave. 

-Vi er stolte av å være de første som tilbyr intensivpleie utdanning for helsefagarbeidere. Utdanningen vil gi helsefagarbeideren en spisskompetanse i grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære med særlig relevans rettet mot akutt og/ eller kritisk sykdom, sier Fredrik Rene Hæren, utdanningsleder for helse, oppvekst og ledelse ved Fagskolen i Viken. 

Studiet organiseres som et nettbasert studium med samlinger som gjennomføres på deltid, over to skoleår. I tillegg til Sykehuset Østfold har alle landets fire helseregioner medvirket til utviklingen av studiet. Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Haukeland universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Fagforbundet vært deltakende i utviklingen og kvalitetssikret innholdet i samarbeid med Fagskolen i Viken som har ledet prosjekt. 

Studiet ble godkjent av styret i Fagskolen i Viken mandag 4. desember og planlagt oppstart er høsten 2024, ved studiested Fredrikstad. Studiet kan søkes på gjennom Samordna opptak, som åpner 1. februar.