Kvalitetsarbeid - Roller og oppgaver

Ansvarsfordeling kvalitetsarbeid

 

Ansvarlig

Ansvarsområde

Styret

Styret har et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet ved fagskolen. Styret godkjenner blant annet endringer i kvalitetssystemets struktur, eksisterende utdanninger og vedtar strategi og kvalitetsmål.

Rektor

Rektor har det sentrale, operative ansvaret for at krav i lov, forskrifter og interne beskrivelser etterleves ved FiV. Rektor har også ansvaret for at kvalitetssystemet er integrert i fagskolens drift og utvikling. Rektor skal godkjenner tildelte prosessbeskrivelser og innstiller saker til styret som krever godkjenning ifm. kvalitetsarbeid.

Prorektor

Prorektor har det lokale operative ansvaret for at krav i lov, forskrifter og interne beskrivelser etterleves til enhver tid ved studiestedet og er rektors lokale representant. Prorektor skal sammen med rektor, legge til rette for at kvalitetssystemet integreres i fagskolens drift og utvikling. Prorektor har også et overordnet ansvar for kvaliteten på læringsmiljø ved studiestedet og skal følge opp kvalitetsavvik innen sitt ansvarsområde.

Utdanningsleder

Utdanningsleder har ansvar for kvaliteten i utdanningene innenfor sitt respektive fagområde. Dette innbefatter årlig revidering av studieplaner, bruk av ulike evalueringer og undersøkelser, innføring og utvikling av pedagogiske modeller, kompetansekartlegging og kompetanseheving av undervisningspersonell, analyse av kunnskapsgrunnlag og kommunisering av disse til faglærere og studenter, oppfølgning av kvalitetsavvik innen sitt fagområde. De(n) har også et ansvar for kvaliteten på læringsmiljø, herunder særskilt tilrettelegging.

Faglærer

Faglærer har ansvar for undervisningen, gjennomføring av vurderinger, oppfølgning av studenter, gjennomføring av ulike evalueringer, bidra med faglig- og pedagogisk innspill både i eksisterende og nye fagskoletilbud, kan ved noen tilfeller også ha emneansvar, gi innspill til kvalitetsforbedringer og medvirke i øvrig kvalitetsarbeid.

LOKUT FiV

LOKUT har ansvaret for akkrediteringsprosessen (godkjenningsprosessen) ifm. utvikling av nye utdanninger og videreutvikling av eksisterende utdanninger. LOKUT skal blant annet sørge for opplæring og bruk av sakkyndige ved behov mot krav i lov og forskrift, utarbeide tilsynsrapport i vurderingen og gjøre klart saksfremlegg for styret med anbefalinger. LOKUT skal også rapportere til NOKUT for alle endringer ifm. eksisterende utdanninger, samt opprettelser av nye utdanninger i Institusjonsportalen v/NOKUT. I tillegg skal LOKUT også sørge for at tilbud og emner tildeles koder til rapportering videre i DBH og Lånekassen.

Avd. for kvalitetsstyring og tilsyn

Avdelingen skal sikre at krav i lov, forskrifter og interne beskrivelser er tilgjengelig, oppdatert og skal bistå i tilsynsarbeidet med etterlevelse av planverket.  Leder i avdeling har ansvaret for at fagskolen jobber systematisk med kvalitetsarbeid og følger opp forbedringstiltak. Videre har avdelingen ansvaret for å etablere og implementere, inkl. opplæring i system for innhenting av kunnskapsgrunnlag om studiekvaliteten, utarbeiding av periodiske analyser og årsrapport, foreslå kvalitetsmål og relevante indikatorer, samt overvåke og vedlikeholde fagskolens avvikssystem.

Kvalitetsutvalg

Kvalitetsutvalget skal fremme kvalitet og kontinuerlig kvalitetsforbedring fra alle interne aktørers perspektiv, både lokalt og på tvers. Kvalitetsutvalget er sammensatt av studenter og ansatte ved de ulike lokasjonene. Det skal ha et lokalt fokus, og sikre erfaringsoverføring på tvers av institusjon. Kvalitetsutvalget skal delta i helhetlig analysearbeid av data fra kvalitetsundersøkelser for hele FiV. Utvalget skal foreslå helhetlige kvalitetsforbedrende tiltak basert på data fra undersøkelser, avviksmeldinger og klagesaker, samt bidra aktivitet inn i arbeidet med utvikling av kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer. Videre skal utvalget fremme kvalitetssaker til ledelse og styret. 

Prosjektledelse og utvikling

Avdeling for konseptutvikling og internasjonalisering består i hovedsak av prosjektledere og med utviklingsansvar innen hvert sitt fagområde. Leder i avdelingen har ansvaret for at utviklingsprosessene følger gjeldende krav i lov, forskrifter og interne beskrivelser. Avdelingen skal også sørge for periodisk evaluering av eksisterende partnerskapssavtaler/ordninger med arbeidsliv, oppretting av nye samarbeidsavtaler, utarbeiding av årsrapport, samt søke og forvalte tilskuddsmidler for bransjeprogram, utviklingsprosjekter. Leder skal også følge opp kvalitetsavvik innen sitt ansvarsområde.

Administrasjon

Administrasjon har ansvaret for kvalitetsarbeidet i de administrative prosessene, både støttende og styrende, mot studiested og student. Dette retter seg hovedsakelig mot veiledning av studenter ifm. opptak, oppstart og eksamen, samt rapportering av fagskolestatistikk, oppfølging av frafall, sørge for distribusjon av inngående/utgående post/informasjon, vitnemålsproduksjon og saksbehandling av søknader fra studenter underveis i utdanningen. Dette er sentrale kvalitetsområder. Administrasjon skal også følge opp kvalitetsavvik innen sitt ansvarsområde.

Den enkelte ansatt

Hver enkelt ansatt skal sørge for kvalitet i eget arbeid. Det innebærer også å ha kjentskap til fagskolens kvalitetssystem, melde om opplæring og innføring av verktøy og metoder i kvalitetsarbeidet ved behov,  delta i evalueringer, kjenne til sin egen rolle i ulike arbeids-, og kvalitetsprosesser og ha kundefokus både internt og eksternt. Melde fra om kvalitetsavvik hvis det oppstår og ellers medvirke i øvrig kvalitetsarbeid.

Studenten

Alle studenter har meldings- og opplysningsplikt. Dette innbefatter også å melde ifra om kvalitetsavvik, brudd på krav til et forsvarlig læringsmiljø og andre sviktende områder som skolen bør være kjent med for å kunne rette opp feilen. Det er også krav til at studenten skal reflektere over eget arbeid i ulike arbeidsoppdrag, og et viktig bidrag for skolen at studenten også bidrar på øvrige evalueringer, representasjon i ulike råd og utvalg, studentorgan, samt aktivt bruker tillitsvalgt, studentorgan og fagskolens ansatte ved behov.

Arbeidsliv

Arbeidslivet og våre samarbeidspartnere skal bidra til bedring gjennom samarbeidsavtaler, evalueringer, ulike fagråd og utvalg, utviklingsarbeid mv.