Industripilot Kongsberg: Jeg kan! Forkurs for etter- og videreutdanning

Kurset er for deg som ikke har gått på skole en stund. Hovedhensikten er å bevisstgjøre deltakerne på verdien av sin egen arbeidslivskompetanse, og se mulighetene som ligger i etter- og videreutdanning. Samtidig får man prøvd seg på arbeidsformene som er vanlige i moderne kurs, både i klasserommet, på laboratoriet og via internett. Det er også et faglig innhold, der du får repetert tema som er viktige for videre studier. Målet for kurset er ikke å kunne ramse opp kunnskap eller løse vanskelige ligninger, men skjønne at «Du kan!» øke din verdi på arbeidsmarkedet, og kanskje oppleve å mestre ting som du husker som slitsomme. Gi deg selv muligheter, fallhøyden er minimal.

Innhold

Forkurset følger en modell som er orientert mot deltakernes mestring i læringssituasjonen, samtidig som innholdet er relevant og forbereder for videre studier. Erfaringen viser at de som følger studieforberedende kurs etter modellen som ble utviklet til Industrifagskolen, står gjennom hele utdanningsløpet med gode resultater (største frafall er 12%, noe som er særdeles lavt for nettbaserte kurs).

Kurset er lagt opp med tre tema:

  • Kommunikasjon med IKT (20% av innholdet)
  • Styringsteknikk, dette emnet kan erstattes/tilrettelegges med tilpasset innhold (40% av innholdet)
  • Yrkesrettet praktisk regning (40% av innholdet)

Det brukes varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. Konkret vil dette si:

  • Gruppearbeid med logg og refleksjonsnotat
  • Prosjektarbeid med tverrfaglig fokus
  • Lærerstyrt undervisning
  • Praksisorientert undervisning
  • Veiledning
  • Individuelle arbeidsoppgaver
  • Presentasjoner

Målgruppe

Kurset er rettet mot deltakere i etter- og videreutdanningstiltak som ikke har vært i en formell læringssituasjon på lenge, og av ulike grunner ser det som vanskelig å gå inn i slike situasjoner. Målgruppen omfatter både ansatte i industrien og personer som er ute av arbeidslivet på grunn av oppsigelser og permisjoner.

Opptakskravet er fagbrev, fem års relevant arbeidslivspraksis eller realkompetansevurdering.

Omfang

Kursinnholdet omfatter 40 timers undervisning, 60 timer oppgaveløsing/prosjektarbeid/ diskusjoner, ca. 60 timer og man må regne med inntil 50 timer egenstudier.

Vurdering

Under gjennomføringen av kurset skal deltakerne gjennomføre tre obligatoriske arbeidskrav. Dette er praktiske eller teoretiske oppgaver som skal løses og leveres inn, ofte som gruppe. Underviserne vurderer besvarelsene og gir utfyllende tilbakemelding på prestasjonen. Besvarelser og vurderinger inngår i en arbeidsmappe som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Innholdet i arbeidsmappen danner grunnlag for sluttvurderingen. Bestått kurs gir kursbevis.