Krav til kvalitetsarbeid

Fagskolen i Viken er en akkreditert fagskoletilbyder og har også fått fullmakt å kunne godkjenne egne utdanninger innen fagområdene HELSE og TEKNISK. Dette kalles fagområdeakkreditering. 

Akkreditering er en faglig vurdering av om en fagskole eller en fagskoleutdanning oppfyller vilkår gitt av kunnskapsdepartementet og NOKUT. Akkreditering er et vilkår for å kunne tilby fagskoleutdanning. Akkreditert fagskoleutdanning skal være i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

 

Kravene under er fra NOKUTs veiledning og viser hvordan fagskolen jobber for å etterleve disse.

 

 

 

 

 

 

 

Slik ivaretar fagskolen krav til kvalitet

Forankring og medvirkning

Det er fagskolens styre som er ansvarlig for kvalitetsarbeidet. Kvalitetsarbeidet skal være forankret i fagskolens styre og ledelse, og ansatte og studenter skal være involvert i arbeidet. Dette inkluderer også eventuelle studentorganer.

Fagskolen i Viken har forankret sitt kvalitetssystem og kvalitetsarbeid i styret og ledelse, med involvering av studenter/studentorgan og ansatte.

 

Kvalitetsportalen beskriver systemet og sammenhengen mellom disse ved å også henvise til underliggende prosessbeskrivelser som beskriver arbeidsprosessene og ansvarsforhold.

Styrevedtekter

 

Kvalitetsportalen

 

Ansvar og roller kvalitetsarbeid

Fagskolen skal fastsette mål for kvaliteten i utdanningene

Fagskolen må sette mål som er egnet til å belyse kvaliteten i utdanningen(e), og vurdere utdanningene opp mot målene.

Årlig fastsetter styret nye mål basert på resultatene fra kvalitetsrapporten og forslag fra ansatte og studenter ved fagskolen

 

Styrevedtekter

Kvalitetsportalen

 

Kvalitetsområder, kvalitetsmål og indikatorer

Fagskolen skal systematisk innhente informasjon for å vurdere måloppnåelse

Fagskolen skal systematisk innhente:

  1. Informasjon fra studenter, ansatte, representanter fra yrkesfeltet og eventuelle andre kilder
  2. Resultater fra fagskolens internkontroll, jf. fagskoleloven § 9 tredje ledd, bokstav f.

Fagskolen kjører periodiske evalueringer og brukerundersøkelser

 • Etter hvert avsluttende emne for alle studenter
 • Etter hvert avsluttende skoleår for lærere og studenter
 • Etter hvert avsluttende praksisopphold for praksisveiledere og praksissted
 • Etter hver avsluttende eksamen for sensorer og lærere
 • Årlig brukerundersøkelse for studenter, lærere og samarbeidspartnere
 • Årlig brukerundersøkelse på yrkesrelevans for studenter 1 år etter endt utdanning

Emneevalueringer

 

Studiebarometer NOKUT

 

Årsrapport kvalitet, utvikling og drift

 

Evaluerings-rapporter fra fagretninger

Fagskolens internkontroll

Fagskolen skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, og etablere og sørge for gjennomføring av systematiske kontrolltiltak (internkontroll) for å sikre dette.

Endringer i krav i lov og forskrifter ivaretas ved periodiske revisjoner og tilsyn av studieplaner, prosesser, årshjul, forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Arbeidsgivers (Viken fylkeskommune) internkontroll er også en del av dette-  

Tilsyn og revisjoner ved FiV

 

HMS håndbok Vfk.

Fagskolen skal ha en strategi med mål og tiltak for å utvikle fagområdet, og kunne gjennomføre denne.

Strategi er opprettet på følgende nivå:

 • Institusjon
 • Fagområder

Strategi FiV

Strategi Teknisk

Strategi Helse

System for kvalitetssikring er fagskolens verktøy for å gjennomføre kvalitetsarbeidet, jf. fagskoleforskriften § 49. Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring skal vise målene for kvalitetsarbeidet, hvordan arbeidet skal gjennomføres, ansvarsforholdene og rapporteringslinjene.

Kvalitetsportalen beskriver systemet og sammenhengen mellom disse ved å også henvise til mål, underliggende prosessbeskrivelser som beskriver arbeidsprosessene og ansvarsforhold.

 

 

Kvalitetsportalen

 

Ansvar og roller kvalitetsarbeid

 

Tilsyn og revisjoner ved FiV

Fagskolen skal bruke sin vurdering av kvaliteten til å rette opp sviktende kvalitet og videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

Kunnskapsgrunnlaget tas med i revisjonsarbeid for studieplaner, prosessbeskrivelser, årshjul og andre relevante verktøy og dokumentasjon som sikrer beste praksis og forbedring.

Årsrapport kvalitet, utvikling og drift

Dokumentasjon

Fagskolene skal dokumentere kvalitetsarbeidet og står fritt til å velge den mest hensiktsmessige måten å gjøre dette på. Dette arbeidet vil innebære å analysere og oppsummere informasjonen systemet skaper.  

Dokumentasjonen må vise resultatene av kvalitetsarbeidet og eventuelle forslag til tiltak for å utvikle kvaliteten i utdanningene. Resultatene av kvalitetsarbeidet skal presenteres for styret, som er øverst ansvarlig for kvaliteten i utdanningene og for kvalitetsarbeidet. 

 

Årsrapport for kvalitet, utvikling og drift legges frem for styregodkjenning hvert år med forslag til fokus – og satsingsområder for neste periode. Rapporten er et sentralt dokument i kvalitetsarbeidet som gjennomgås med ansatte og studenter, samt samarbeidspartnere. I tillegg gjøres det periodiske analyser av ulike kunnskapsgrunnlag som innhentes. Dette er:

 • Avvikssystemet
 • Klagesaker
 • Studentundersøkelser
 • Partnerskapsundersøkelser
 • Andre viktige evalueringer og undersøkelser

Årsrapport kvalitet, utvikling og drift

 

Periodiske analyser

 

 

For fagskoler med fagområdeakkreditering skal systemet for kvalitetssikring også vise prosedyrer for hvordan skolen

 1. Oppretter utdanninger den selv har fullmakt å akkreditere
 2. Gjennomfører vesentlige endringer av utdanninger som hører inn under fagområdet

Det er etablert prosessbeskrivelser som til enhver tid benyttes i dette arbeidet.

Utvikling av nye utdanninger

 

Utvikling av eksisterende utdanninger

 

Lokalt organ for kvalitet i utdanningen

Fagskolen skal samarbeide med aktører i relevante yrkesfelt om å utvikle og gjennomføre utdanninger innenfor fagområde

Fagskolen har dokumentert jevnlige dialoger med våre samarbeidspartnere gjennom møtereferat, spørreundersøkelser om samarbeid, periodiske gjennomganger av samarbeidsavtaler etc.

Partnerskaps-avtaler

 

Fagråd