Beskrivelse av kvalitetssystemet

Jf. fagskoleloven kap. 2 Akkreditering og godkjenning av fagskoleutdanning, fagskoleforskriften kap. 8 Akkreditering og kvalitetssikring, samt fagskoletilsynsforskriften kap. 4 Krav til fagskolens kvalitetsarbeid

Kvalitetssystemet gjelder for hele fagskolen og alle ansatte. Systemet har fått navnet Kvalitetsportalen, som ligger tilgjengelig i fylkeskommunens ansattportal, eller lettere sagt fagskolens intranett og krever innlogging.

 

I kvalitetsportalen skal man finne all systemdokumentasjon, gjeldende planverk, evalueringer og annet verktøy som skal bidra i kvalitetsarbeid og måloppnåelse.

Avdeling for kvalitetsstyring og tilsyn ved FiV er ansvarlig for å tilrettelegge for systematisk implementering og vedlikehold av kvalitetsportalen. samt påse at fagskolen har et godt system som er forankret gjennom hele organisasjon. Systemet skal ha en struktur og et innhold som oppfattes som hensiktsmessig og er gjennomførbart.

Kvalitetssystemet ved fagskolen er bygget på prosess-tankegang med ISO 9001 som inspirasjon, der kunden er fokus. Her er skolens årshjul (plandisc) og prosessbeskrivelser sentrale verktøy. Disse beskriver hvordan vi jobber, hvem som skal utføre de ulike aktivitetene og når.  Prosessene er inndelt i tre hovedkategorier :

 • Studentens læringsbane (STUD)
  • Fra studenten starter med startkompetanse til utdeling av vitnemål og oppnådd læringsutbytte.
 • Styrende prosesser (STYR)
  • De prosessene som styrer fagskolens drift. 
 • Støttende prosesser (STØT)
  • De prosessene som støtter oppunder studentens læringsbane. 
Kvalitetsprosesser FiV

Kvalitetsarbeidet ved fagskolen er forankret i kvalitetshjuletvist i figuren under. Kvalitetsarbeidet bygger på dette prinsippet.

Kvalitetshjul

Det jobbes kontinuerlig med forbedringer. Fagskolen må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Slik kunnskap skal fremskaffes, evalueres og dokumenteres ved hjelp av:

 1. Kvantitativ informasjon
 2. Studentenes vurdering av utdanningen og fagskolen som tilbyder
 3. Undervisningspersonalets, praksisveiledernes og sensorers vurdering
 4. Eksterne interessenters vurdering–samarbeidspartnere/yrkessektoren
 5. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten
 6. Styrets innvirkning og målsetninger
 7. Årlige revisjoner av studietilbud iht. fagskoletilsynsforskriften

Kvalitetssystemet skal være et verktøy for å sikre at utdanningen oppnår de målene som er satt for god kvalitet og bidra til kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedringstiltak. 

 

Krav til systemet

Hva, når og hvor

1

Sikre at utdanningen holder høy faglig kvalitet knyttet til undervisning og læringsmiljø

Årlig revisjon av studieplaner og studietilbud

2

Avdekke sviktende kvalitet

Avvikssystem, evalueringer, brukerundersøkelser, dialog

3

Ha rutiner for systematisk forbedring av systemet

Tiltaksplaner for avvikssystem, analyser av evalueringer, brukerundersøkelser etc. som følges opp gjennom handlingsplaner

4

Dokumentere arbeidsprosesser og kvalitetsarbeid

Prosessbeskrivelser, årshjul møtereferater, rapporter, sjekklister, handlingsplaner

5

Måle fastsatte indikatorer på studiekvaliteten

Gjøres årlig gjennom resultater presentert i årsrapport for kvalitet, utvikling og drift

 

Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) er et uavhengig forvaltningsorgan med mandat fra Kunnskapsdepartementet om å føre tilsyn med utdanningsinstitusjoner og bidra til å sikre at studenter i Norge får en relevant utdanning som holder høy kvalitet.

Lokalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (LOKUT FiV) er et uavhengig forvaltningsorgan ved Fagskolen i Viken med mandat fra styret om å føre tilsyn med eksisterende og nye utdanninger, samt arbeidsprosesser. Videre skal LOKUT bidra til å sikre at våre studenter får en yrkesrelevant utdanning med høy kvalitet, og at Fagskolen i Viken etterlever krav i lov og forskrift.