Endre vitnemål fra fagskolepoeng til studiepoeng

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning har omgjort fagskolepoeng til studiepoeng. Du kan fornye ditt vitnemål eller legge ved en bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet.

Den nye fagskoleloven har løftet fagskolen til høyere yrkesfaglig utdanning, hvor fagskolestudenter får studiepoeng for sine utdanninger. Studenter med vitnemål med fagskolepoeng, som ønsker utstedt nytt vitnemål som oppgir studiepoeng, kan henvende seg til skolen om dette. For å få utstedt nytt vitnemål, skal orginalt vitnemål leveres til skolen. 

Dette gjelder vitnemål utskrevet med fagskolepoeng etter 1. august 2011. Fagskolen i Viken tar et gebyr på kr. 1.000,- for saksbehandling ved produksjon av nytt vitnemål. 
 

Gratis bekreftelse - studiepoeng og fagskolepoeng

Ditt vitnemål med fagskolepoeng er like mye verdt som vitnemål med studiepoeng. Dette dokumentet bekrefter at ditt vitnemål med fagskolepoeng er like mye verdt. Skriv ut dokumentet og legg det ved ditt vitnemål med fagskolepoeng, så slipper du å bestille nytt vitnemål.


Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noen realitetsforskjell mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel til opptak til høyere utdanning. Selv om betegnelsen på oppnådd læringsutbytte og normert studietid endres ved ikrafttredelse av ny lov, er det fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling av søknader om fritak for del av universitets- og høyskoleutdanning. Dette medfører at det ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved universitet eller ved høyskole. Dersom en fagskolestudent eller -kandidat ønsker opptak på universitet eller høyskole, vil den institusjonen det søkes opptak ved gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for mulighet for fritak for fag og innpassing av vedkommendes fagskoleutdanning. For de fleste vil det være tilstrekkelig at generelt orienteringsbrev om konvertering av fagskolepoeng til studiepoeng vedlegges vitnemålet.


Generell informasjon

  • Fagskolepoeng ble innført 1.8.2013 med tilbakevirkende kraft til 1.8.2011.
  • Alle tidligere fagskolestudenter som har vitnemål med fagskolepoeng har rett til å få omgjort disse til studiepoeng.
  • Nytt vitnemål koster kr 1000,-
  • Frist for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020.
  • Kostnadsfritt alternativ er å laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet

Ved tap av vitnemål

Studenter kan få duplikat av vitnemål/karakterutskrift mot et gebyr på kr 400,-.

Dette medfører at alle som får vitnemål fra fagskoler etter 1. juli 2018 skal få studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid på vitnemålene sine. Samtidig medfører dette en rett for studenter som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, til å få skrevet ut nye vitnemål som erstatter fagskolepoeng med studiepoeng i en begrenset periode fremover.

I og med at loven trer i kraft 1. juli 2018, kan ikke fagskolene skrive ut gyldige vitnemål der betegnelsen «studiepoeng» benyttes, før dette tidspunktet.