En unik mulighet – opplev Kenya og skaff internasjonal erfaring våren 2024

I lys av vår kontinuerlige innsats for å berike studieopplevelsen til våre studenter ved Fagskolen i Viken, ser vi nå mot mulighetene som ligger i internasjonal erfaring og kunnskapsdeling. Gjennom samarbeid med den norske organisasjonen Tumaini, kan våre studenter nå tilbringe en del av studietiden i Giribe, Kenya.

Våren 2024 har vi Erasmus+ stipend til seks helse og oppvekst studenter fra Fagskolen i Viken.
Happy children

En lærerik opplevelse for seks 2. klasse-studenter innen helse- og oppvekststudier ved Fagskolen i Viken – 10 dagers praksismobilitet i Kenya!

Fordelene med en slik utveksling er mange. For det første gir det dere en unik mulighet til å forstå helse- og oppveksttilbudet i en annen kulturell kontekst. Denne dybdeforståelsen av hvordan kulturelle verdier, tradisjoner, tilgang på tjenester, økonomi og praksis kan påvirke omsorgsmodeller er essensiell i en stadig mer globalisert verden.  
 
På det personlige plan vil en slik erfaring også være uvurderlig for våre studenter. Å tilbringe tid i et annet land, tilpasse seg en ny kultur og praksis, vil utvilsomt forbedre deres selvstendighet, problemløsningsevner og generell kulturell forståelse. 

Om Tumaini prosjektet i Giribi KENYA 

Tumaini er en uavhengig organisasjon som yter bistand til utdanning, helse og hjem i Kenya. 

Tumaini ble startet opp i 2004, og drives av frivillige fra Fredrikstad og Sarpsborg. Gjennom våre mange turer til Kenya har vi sett hvor mange som mangler mye, men også hvor lite som skal til for å hjelpe noen ut av en ellers håpløs situasjon. 

​Tumaini består bland annet av Giribe Helseklinikk, Ogada Acedemy, Lorena Døveskole, Giribe Day Care Center, Ogada Technical Training School: 
 
GIRIBE HELSEKLINIKK 

En ny klinikk ble åpnet i starten av 2010. Den har 25 sengeplasser og egne avdelinger for fødsel, smittepasienter og barn. Det er også et lite laboratorium for testing av blodprøver. 
 
OGADA ACADEMY 

I 2012 ble det startet en barneskole som skulle være et trygt sted for læring og utvikling, fri for vold og misbruk. I dag går det ca. 450 elever på skolen.  

LORENA DØVESKOLE 

Det er vanlig at døve i Kenya blir gjemt bort hele barndommen, uten muligheten til å leke med andre barn. Tumaini ville hjelpe de døve barna i landsbyen Giribe med utdanning og omsorg. Skolen er et lokalt initiativ og har i dag syv elever. 

GIRIBE CARE CENTER 

Tumainis Care-senter ble startet opp i 2018 og tar vare på de unge og svake i samfunnet. Med en mamma er Care-senteret mer som en stor familie enn et barnehjem for 25 barn. 

OGADA TECHNICAL TRAINING SCHOOL 

De fleste av ungdommene i Giribe har ikke råd til videregående skole og blir ofte sittende hjemme uten å ha noe å gjøre. Tumaini bestemte seg for å bygge en fagskole slik at unge blir en ressurs for samfunnet. 
Les mer: https://www.tumaini.no/ 

Hvem kan søke denne mobiliteten?

Et 10 dagers praksisopphold ved denne institusjonen vil kunne være aktuelt for 2. klasse-studenter i følgende studieprogram uavhengig av studiested: 

 • Kirurgisk virksomhet 

 • Observasjons- og vurderingskompetanse  

 • Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming 

 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid 

 • Medisinsk virksomhet 

 • Helsetjenester til sårbare eldre 

 • Flerkulturelt helsearbeid 

 • Barsel- og barnepleie 

 • Barn med særskilte behov 

 • Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage 

 • Arbeid med sårbare barn og unge 

 • Demens og alderspsykiatri

Søknadsprosess

Har du lyst til å reise til Kenya våren 2024 og få et læringsutbytte en skolebok aldri kan gi? Meld deg på innen søknadsfristen og send ved et motivasjonsbrev som beskriver hvorfor akkurat du bør få denne muligheten. 

Søknadsfrist 12. november kl. 00:00 

Søknad sendes på e-post til Beate Calleja, internasjonal koordinator beatec@viken.no.
Søknaden skal bestå av et motivasjonsbrev og utfylt bekreftelsesskjema (dokumentene legges ved i e-posten).

Last ned for maler/vedlegg her:

1: Motivasjonsbrev

2: Bekreftelseskjema

Etter fristen vil alle søknadene behandles i en  intern utvelgelsesprosess basert på følgende kriterier: 

 • Motivasjonsbrev  

 • Progresjon 

 • Geografisk spredning (helselinjer på flere campus) 

 • Samtale med faglærer 

Utvelgelsesprosess 

Når alle søknader er gjennomgått og et utvalg av seks studenter er gjort, vil skolen informere alle søkere. Svarene sendes via epost. 

 • Søknadsfrist 12. november kl. 00:00. 

 • Tilbud/avslag på mobilitet sendes ut innen 30. november. 

 • Svarfrist på å takke ja eller nei til tilbudet er innen 8. desember. 

Studentene som har fått plass vil ble invitert inn i en Teams-gruppe slik at vi kan jobbe videre med forberedelser. 

Finansiering

Det er avholdt midler for å dekke reise- og oppholdskostnader via Erasmus+ for seks studenter, én ansatt og én følgeperson.  

Stipend genereres fra Fagskolens Erasmus+-prosjekt og i tillegg er det innvilget midler til vaksinering via Erasmus+. 

Erasmus+-stipend per student vil være en total basert på faste satser fra Erasmus+ fordelt på reise stipend, oppholdsstipend og støtte til vaksine / visa.
 
Skolen vil stå for planleggingen og være ansvarlige for booking av reise, vaksinering og opphold under mobiliteten. Studenter vil motta utbetaling av eventuelle overskytende stipendmidler (allokerte midler som eventuelt ikke blir brukt opp) etter at reise og opphold er avklart. Utbetaling vil skje ved hjemreise. 

Skolen vil bekrefte detaljert budsjett før avreise.