Digital produksjon

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked.

Digitalisert produksjon er en fagskoleutdanning på 30 stp.

Den kan enten gjennomføres som stedbasert heltidsstudium, eller nettbasert deltidsstudium med samlinger.

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må vi lære av hverandre på tvers av tradisjonelle næringsgrener. Bedriftene må etablere en innovativ og smart produksjon som gjør at de blir konkurransedyktig i eksisterende og nye produkter. Dette krever omstillingsevne.

Forutsetning for hele denne omstillingen er at vi anvender digitalisering, datafangst og analyse for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

Moderne teknologier for kommunikasjon og digitalisering av fysiske data er i ferd med å føre til store endringer i måten industrielle prosesser planlegges, iverksettes og styres. De gjøres i større grad autonome, og fatter egne beslutninger basert på digitale representasjoner av prosessenes fysiske data. De settes også i stand til å samhandle med andre autonome prosesser. Hensikten med dette er større fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Endringene er muliggjort av et sett teknologier som er i stadig utvikling.

Et sentralt spørsmål i denne utviklingen er hva slags kompetanse som oppdaterte planleggere, konstruktører, iverksettere og driftere av Industri 4.0 baserte produksjonsanlegg har behov for. Vårt svar på dette er beskrevet i denne studieplanen. Vi har valgt navnet «Digitalisert produksjon» på yrkesgruppen fagskolen skal utdanne til dekke industriens behov for oppdatert kompetanse til ansatte polymer- og komposittindustrien innen planlegging, iverksettelse og drift av industriproduksjon.

Industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Fordelene ved en Digitalisert produksjon er mange:

Bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet.
Raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler vil gi oss økt konkurransekraft i en sirkulær økonomisk fremtid.

 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller 

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev 

Fag‐ og svennebrevene fra Teknologi og industriell produksjon og Elektro som gir grunnlag for opptak:

 • IKT-servicefaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Dataelektronikerfaget
 • Avionikerfaget
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • CNC-maskineringsfaget

For mer informasjon, se studieplan.

Oppbygging og arbeidsformer

Studieplanen i Digitalisert produksjon består av 7 emner, hvorav 6 emner danner studiet Digitalisert produksjon. Emne nr. 7, Materialkunnskap er et tilbud til studenter som ønsker en grunnleggende innføring i materialkunnskap og kjemi. Her kan studentene velge å følge de deler av emnet som er relevant. Emnene er bygget opp av sentrale temaer med tanke på moderne industrielle prosesser, samt det overordnede læringsutbytte for utdanningen. Emnene bygger på hverandre for å gi studentene en bred kompetanse innen moderne industrielle prosesser.

Studiemodellen tilpasses bransjens behov. Et heltidsstudium tas på dagtid over et semester. Nettstudie følger undervisning på kveldstid, i kombinasjon med samlinger. Studentene kan her velge progresjon i samråd med skolens andre utdanningstilbud.

Emne 1: Digitalisering, styring og programmering

Emne 2: Robot

Emne 3: Stordata

Emne 4: Sporing og kvalitetskontroll

Emne 5: Polymerteknologi eller Kompositt teknologi med lab

Emne 6: Sirkulærøkonomi

 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

 

Heltidsstudiet er en 1/2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan dette 1/2 året.