Oppvekstfag

Barns oppvekst har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra myndighetenes side de senere årene. Full barnehagedekning, flere yngre barnehagebarn, endrede familiemønstre og ulik kulturbakgrunn har skapt behov for økt kompetanse blant barne- og ungdomsarbeidere.

En rekke reformer, stortingsmeldinger og utredninger de siste 15 årene peker på behovet for mer kompetanse i oppvekstfeltet. Ny rammeplan for barnehagene og Læreplanverket for kunnskapsløftet (2006) legger føringer for det faglige innholdet. Med dette studiet får du en bred videreutdanning i oppvekstfag og kan bli en viktig ressurs både for barna, kollegene dine og arbeidsplassen din. Det handler om samhandling mellom faggrupper, om integrering, om kvalitet i tilbudet for en helhetlig oppvekst for barn og unge 0-18 år.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, barnepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider, og aktivitør.

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

2. Minst fem års relevant yrkespraksis innen helse- og oppvekstsektoren: barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres med én fast undervisningsdag pr uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker etter emne 4. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO eller annet barne- og ungdomsarbeid. For søkere som ikke er i arbeid, skaffer skolen praksisplass. Praksis gjennomføres sammenhengende over 10 uker hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag 
2.    Pedagogikk og didaktikk
3.    Språkfellesfag
4.   Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid
5.    Praksis over 10 uker inkludert veiledning
6.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen kommunale helse- og oppveksttjenester som f.eks. ungdomsklubber, barnehager, skoler, SFO, avlastningsboliger og institusjoner for barn og unge.