Hverdagsmestring

Kommunene har som mål at alle brukere av helsetjenester skal takle egne liv i størst mulig grad slik at behovet for tyngre omsorgstjenester utsettes så lenge som mulig. Det gjelder spesielt for brukere i hjemmesykepleien og for mennesker med ulike typer funksjonshemninger.

Med dette ettårige nett- og samlingsbaserte studiet får du verdifull kompetanse som kan bidra til å møte disse utfordringene, og gi deg en mer interessant og givende arbeidshverdag. Hverdagsmestring kan beskrives som et tankekart for faggruppene i ulike helse- og omsorgstjenester hvor målet er at den enkelte bruker skal mestre sin egen hverdag bedre, uansett funksjonsnivå. Utgangspunktet er den enkelte brukers individuelle behov, der brukeren sammen med et tverrfaglig team med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmetrenere.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Aktuelle fagbrev

  • Helsearbeiderfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Aktivitørfaget
  • Portørfaget
  • Ambulansefaget
  • Ortopediteknikkfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. Den avsluttende fordypningsoppgaven og andre arbeidskrav kan gjennomføres i samarbeid med en arbeidsplass eller hospiteringsbedrift.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

1.    Helsefagarbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg
2.    Hverdagsmestring
3.    Organisasjon og yrkesutøvelse
4.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen hverdagsmestring. Du får kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebasert omsorg, på bo-og behandlingssenteret, i sykehjem og i omsorgsboliger.