Grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen

Dette studiet i grunnlegende praktisk ledelse vil gjøre deg bedre rustet til å gå fra rollen som fagarbeider til å ha et lederansvar i bygg- eller anleggsprosjekter.

 

Videreutdanningen vil gi kompetanse innenfor praktisk ledelse, som oppfyller bygg- og anleggsbransjens meldte kompetansebehov. Du vil lære om ulike lederstiler og hvordan du som leder kan motivere dine medarbeidere. Målet med studiet er å gjøre deg bedre rustet til å ha et lederansvar i bygg- og/eller anleggsbransjen. Det vil legges vekt på praktisk og bransjespesifikk tilnærming til faget, som sammen med teori og din egen faglige og praktiske bakgrunn vil danne grunnlaget for ditt læringsutbytte. Utdanningen vil gi deg kompetanse som skal bidra til bærekraftige løsninger og utvikling i bygg- og anleggsbransjen.

Studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb. 

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023. Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024. 

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev fra programområde for bygg- og anleggsteknikk eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og består av to emner, hver på 15 studiepoeng.

 • Emne 1 :   Trygghet i lederrollen
 • Emne 2 :   Leders rammer

1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

Studiet innebærer 2 fysiske samlinger per semester, totalt 4 fysiske samlinger.

I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er: 

 • Forelesninger 

 • Stedbasert undervisning 

 • Nettbasert undervisning 

 • Egenstudier 

 • Veiledning 

 • Flipped classroom 

 • Ferdighetstrening/simulering 

 • Gruppearbeid 

 • Prosjektarbeid 

 • Problembasert læring (PBL) 

Total arbeidsbelastning er anslått til 810 timer for hele studiet. Dette inkluderer lærerstyrt undervisning, veiledning, samlinger og selvstudie. 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere innenfor sitt fagfelt. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studenten vil etter gjennomført studie være rustet til å til å ha lederansvar i bygg- og/eller anleggsbransjen. Typiske arbeidsoppgaver kan være å ha rollen som bas, formann, anleggsleder, byggeleder eller prosjektleder, gjerne med lærlingeansvar.

Studiekostnader

Dette studieløpet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen (Industrifagskolen). Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold for fysiske samlinger, pensum og nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende. 

Se oversikten over studiekostnader her.

Informasjon med forbehold om endringer.