Sikkerhet og beredskap ved studiested Fredrikstad

Studiestedets beredskapsledelse

Skolens beredskapsgruppe består av følgende:

  • Beredskapsleder: Ketil Solbakke (tlf 959 11 303)
  • Nestleder beredskapsgruppe: Fredrik Rene Hæren (tlf 482 70 177)
  • Kjentmann: Ole Kristian Thoresen (tlf 924 22 092)
  • Loggbokansvarlig: Tommy Moen (tlf 918 10 203)
  • Ansvarlig for kommunikasjon: Christina Bang - Olsen (tlf 908 22 263)

Beredskapsplanverk og -øvelser

Skolen har utarbeidet lokal beredskapsplan med tiltakskort som oppdateres hvert år. Lokale beredskapsplaner ligger ikke på skolens nettsider, og er kun tilgjengelig for internt bruk. Skolens beredskapsplaner er basert på overordnede beredskapsplaner fra Viken fylkeskommune.

Skolen gjennomfører minst en årlig beredskapsøvelse med samvirkeaktører inkludert observatører. Tema for øvelsen er satt av sentral beredskapsledelse. Ansatte gjennomfører tilsvarende øvelse i løpet av skoleåret.

Varsling

Ved alvorlig hendelser på skolen varsles det etter gjeldende varslingsrutiner som henger i samtlige skolens lokaler, via sms eller annen muntlig varsling.

Samarbeidsaktører

Skolen skal etterstrebe til god dialog og samarbeid med politiet gjennom hele skoleåret. Politiet er også med i øvelser og arbeid med beredskapsplanlegging. Skolen har også samarbeid med andre aktører som Fredrikstad kommune, Værste AS, kommunens psykososiale kriseteam, og flere det er naturlig å ha med i beredskapssammenheng.  

Smittevern

Smitte (epidemi, pandemi) inngår som en av mange alvorlige hendelser i en krise- og beredskapsplan.

Når det gjelder covid-19 ivaretar skolen smittevernstiltak etter gjeldende nasjonale veiledere.

Fylkeskommunen har ikke myndighet til å fastsette nivået på smittevernet i de lokale skolene. Det er det lokale helsemyndigheter (kommunen) eller regjeringen som beslutter. Viken fylkeskommune som skoleeier har heller ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Smittevernstiltak er fysisk på plass, i tillegg har ansatte og renholdere gjennomgått opplæring om smittevern. Studenter og ansatte skal kjenne seg trygge på at skolen ivaretar smittevernstiltak på en best mulig måte.

Roller og ansvar

  • Viken fylkeskommune har det overordnede beredskapsansvaret, og skal på en helhetlig og systematisk måte ivareta sikkerhets- og beredskapsansvaret i organisasjonen.
  • Prorektor leder kriseledelsen ved skolen og er ansvarlig for planverk, øvelser og krisehåndtering.
  • Skolens ledelse skal sørge for informasjon om beredskap til ansatte, studenter, hovedverneombud og tillitsvalgte.
  • Ansatte/faglærere skal kjenne beredskapsplaner og beredskapsrutiner og ivareta sitt ansvar og sin rolle.
  • Studenter skal ha kunnskap om relevante deler av beredskapsplanen inkludert varslingsrutiner.