Praktisk-pedagogisk innføringskurs i fagskolepedagogikk

Senter for Erfaringsbasert Læring (SEL) har utarbeidet et praktisk-pedagogisk innføringskurs i fagskolepedagogikk for nytilsatte lærere innen høyere yrkesfaglig utdanning. Kurset er tenkt som et pedagogisk «førstehjelpskurs» hvor målet er å trygge lærerne i starten av sin undervisningskarriere.

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

 • Deltakeren har kunnskap om studentene innen HYU 

 • Deltakeren har kjennskap til noen aktuelle læringsteorier samt verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning innen HYU på ulike læringsarenaer 

Ferdigheter 

 • Deltakeren kan anvende noen verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning innen HYU 

Generell kompetanse 

 • Deltakeren kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning innen HYU under veiledning 

 • Deltakeren kan bygge relasjoner med studenter og samarbeide med kollegaer innen HYU 

 • Deltakeren har forståelse for etiske prinsipper innen undervisningssektoren og HYU Gjennomføring 

Temaene for kurset er hentet fra «den didaktiske relasjonsmodellen» og er planlagt gjennomført med følgende innhold: 

 • Grunnleggende begreper 

 • Forutsetninger for læring 

 • Rammefaktorenes påvirkning på læring 

 • Mål for læring – læringsutbyttet 

 • Læringsprosessens innhold 

 • Vurdering 

 • Læreprosessen, planlegging og gjennomføring 

 

Lærerne på kurset er alle erfarne yrkespedagoger fra fagskolesektoren. I løpet av uka vil deltakerne arbeide med planlegging av egen undervisning. 

Kurset ble gjennomført for første gang høsten 2023. Her kan du lese mer om deltakernes erfaringer fra kurset.

 

Arbeidskrav 

Før kurset 

Alle deltakere skal bringe med studieplanen og eventuelle læremidler for et tema de skal undervise i. 

Oppgave 

I løpet av uka skal de gradvis utvikle en konkret undervisningsplan for temaet de har valgt. 

Arbeidsform 

Individuelt, og diskusjoner i grupper. Elementene fra den didaktiske relasjonsmodellen diskuteres opp mot, og settes i sammenheng med oppgaven